BARTIN DEVLET HASTANESİ

BARTIN DEVLET HASTANESİ

2 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI
 SAĞLIK BAKANLIĞI-BARTIN DEVLET HASTANESİ
2 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN                        :2021/458305 
1-İdarenin
    a) Adı                          :SAĞLIK BAKANLIĞI-BARTIN DEVLET HASTANESİ
    b) Adresi                :Tuna Mah. Ömer Tepesi Mevkii 74100 BARTIN                                 MERKEZ/BARTIN
    c) Telefon ve faks numarası        :3782277620 - 3782273657
    ç) İhale dokümanının görülebileceği 
    ve e-imza kullanılarak indirilebileceği
     internet sayfası                :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
    a) Adı                    :2 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI
    b) Niteliği, türü ve miktarı        :2 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI
                        Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı                             içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
    c) Yapılacağı/teslim edileceği yer    :BARTIN DEVLET HASTANESİ- BİYOMEDİKAL                             SARF DEPO
    ç) Süresi/teslim tarihi            :Sözleşme imzalandıktan sonra ilgili deponun sipariş                         tarihinden itibaren 45 (Kırkbeş) gün içerisinde                                 cihaz/cihazların montajı, kurulumu, kalibrasyonları                             ve tüm bakımları yapılarak çalışır bir vaziyette teslim                         edilecektir.
    d) İşe başlama tarihi            :Sözleşme imzalanmasına müteakip işe                                     başlanılacaktır.
3-İhalenin
    a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati    :20.08.2021 - 10:30
    b) İhale komisyonunun toplantı yeri 
    (e-tekliflerin açılacağı adres)        :Bartın Devlet Hastanesi Başhekimlik Toplantı                                 Salonu (Tuna Mah. Ömertepesi Mevkii                                     Merkez/BARTIN)
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Tıbbi Cihazların en az 2 yıl garanti süresi olacaktır. Garanti kapsamında cihazların katologunda belirtilen periyotlarda (aylık, 3 aylık, 6 aylık) yedek parça dahil her türlü servis, bakım ve onarım hizmeti garanti kapsamındaki yetkili firma tarafından ücretsiz verilecek olup, bu hizmet için aday veya isteklilerden kendi taahhütleri ile birlikte üretici veya ithalatçı firmanın taahhütleri beyan edilecektir. Garanti süresinin bitiminden itibaren de 8 (sekiz) yıl ücreti karşılığı, servis, bakım ve onarım hizmeti verileceği istekli tarafından yazılı beyan edilmeli ve Cihaza ait yedek parça fiyat listesi beyan edilmelidir.
4.3.2.
4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:
1) İstekliler Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünler için "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" kapsamında "Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi"ni teklif dosyasında sunacaktır.
2)Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışında olan ürünlere teklif veren istekliler ihale dosyasında “ Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği ve Vücut dışında kullanılan (invitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği” kapsamı dışında olduklarını istekli veya tedarikçi tarafından dair yazılı beyan vereceklerdir. Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmayan yani kapsamdışı ürünler veya cihazlar için TİTUBB kayıt/bildirimi ve Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi aranmayacaktır.
3) Yerli Malı teklif eden istekliler, yerli malı fiyat avantajından yararlanmak için ürüne ait Yerli Malı belgesi sunacak ve hangi kaleme ait olduğunu belgenin üzerinde işaretleyecektir.
4.3.2.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
- İstekliler; Sağlık Bakanlığının 2021/1 sayılı genelgesi gereği, ihale tarihi itibari ile, teklif ettiği tıbbi cihazların/ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıt bildirim işlemlerini yapmış olması ve teklif edilen tıbbi cihazlar/ürünler için TITUBB/ÜTS'de "Sağlık Bakanlığı tarafından onaylıdır" ibaresinin bulunması gerekmektedir. İstekliler TITUBB/ÜTS kayıt çıktılarını ihale dosyasında sunacaklardır.
- İstekliler, teklif ettiği ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma-ana bayii) olduklarına dair TITUBB/ÜTS kayıt ve bildirimini, imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna dair TITUBB/ÜTS kayıt ve bildirimini ihale dosyasında sunacaklardır.
- Sağlık Bakanlığının 2021/1 sayılı genelgesi gereği, teklif edilen ürün, üreticisi tarafından Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında belgelendirilmemiş ise (tıbbi cihazlar kapsamında değilse) TITUBB/ÜTS'ne kayıt veya bildirim işlemi aranmaz, bu durumda üreticinin veya ithalatçının Yönetmelik kapsamında olmadığına dair beyanının yazılı ve imza altına alarak ihale dosyasında sunulması gerekmektedir.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
a)Teklif edilen ürünlerin teknik şartnameye uygunluğunu teyit etmek amacı ile  teknik özelliklerinin ayrıntılı olarak belirtildiği   "Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi"  düzenleyerek ihale dosyası içinde sunacaklardır. Belgede tüm maddeler için karşılamaktadır, uymaktadır ibareleri ile belirtilecektir. 
b) Teklif edilen her kalem cihaz için  tanıtıcı katalog veya broşür v.b teknik dokümanlar  ihale dosyası içinde sunacaklardır. Teknik şartnamede belirtilen özellikler kataloglarda madde madde işaretlenecektir. İşaretleme yapmayan istekliler değerlendirme dışı bırakılacaktır
C)Teklif edilen cihaz/cihazlar ile ilgili olarak üretici veya ithalatçı/distribütör yahut istekli adına düzenlenmiş, TSE veya Sanayi Bakanlığından alınan Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi sunmak zorundadır.
4.3.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ, CE BELGESİ, BAYİ YETKİ BELGELERİ, GARANTİ TAAHHÜTNAMESİ,
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
                 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de                                          (Basın 1429778)