Bartın Devlet Hastanesi

bilişim malzemeleri alımı

Bartın Devlet Hastanesi

İHALE İLANI BİLİŞİM MALZEMELERİ ALIMI SAĞLIK BAKANLIĞI BARTIN DEVLET HASTANESİ BİLİŞİM MALZEMELERİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İKN :2020/226856 1-İdarenin a)Adı : SAĞLIK BAKANLIĞI BARTIN DEVLET HASTANESİ b)Adresi : Tuna Mah. Ömer Tepesi Mevkii 74100 BARTIN MERKEZ/ BARTIN c)Telefon ve faks numarası : 3782277620-3782273657 ç) ihale dokümanının görülebileceği: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası 2-İhale konusu mal alımın a)Adı :BİLİŞİM MALZEMELERİ ALIMI b)Niteliği, türü ve miktarı :34 KısımBilişimMalzemeleri Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c)Yapılacağı/teslim edileceği yer:Bartın Devlet Hastanesi Ayniyat Deposu ç) Süresi/teslim tarihi :İhale konusu mal, sözleşmenin imzalanmasından sonra, idarelerin faksla veya posta ile yapılan siparişine mütekip 10 gün içinde malın pey der pey teslimatı sipariş veren idareye yapılacaktır. Malın ilgili depolara teslimatı yapılarak sözleşmenin maddelerine göre teslimata ait işlemlerin devamı sağlanır.Yükleniciler İdareler tarafından faks veya posta ile yapılan Sipariş dahilinde rnal tesliminde buluna caklardır. Sözleşme bitiş tarihi 31/12/2020 tarihini geçmeye cektir d)İşe başlama tarihi :Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanılacaktır. 3-İhalenin a)ihale (son teklif verme) tarih ve saati : 03.06.2020 -10:30 b)İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :Bartın Devlet Hastanesi ToplantıSalonu (Tuna Mah. Ömer tepesi Mevkii Merkez / BARTIN) 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler, 4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler: İsteklilerin aşağıdaki maddelerden en az birini teklifleriyle beraber sunmaları gerekmektedir. Aşağıdaki şartlardan en az birini yerine getirmeyen firmanın teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. 1-6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Gereğince Satış Sonrası Hizmet Verilmesi Zorunlu Olan Ürünler Listesindeki malzemelere ait satış sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi.(Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi geçerlilik süresi iki yıldır.) 2-Bu kapsam dahilinde olmayan malzemeler için ise kapsam dışı olduğuna dair beyan 4.3.2.Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: Teklif edilen ürünlerin ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla, ihalenin her aşamasında idare tarafından numune veya katalogları İstenebilir. Numune veya katalog talebi EKAP üzerinden bildirilecek olup ayrıca bildirim yapılmayacaktır. EKAP üzerinden bildirim yapılmasına müteakip en geç 5 (beş) iş gününde numuneler veya kataloglar hastanemize teslim edilecektir. EKAP üzerinden yapılan numune veya katalog talebi zamanında karşılanmadığı takdirde ilgili kalem/ kalemlere ait teklifiniz değerlendirme dışı bırakılacaktır. Ayrıca numunelerin veya katalogların üzerinde firma adı, hangi kaleme ait olduğu (kalem numarası) kesinlikle yazılmalıdır. Numuneler veya kataloglar kutu içerisinde teslim edilecek ve ihale sıra numarasına göre sıralanacaktır. Malzeme, orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde son kullanma tarihi ve teknik özellikler belirtilmelidir. Şartnamede ürün ile ilgili istenen rapor ve dokümanlar, numune ile birlikte hangi numuneye ait olduğu belirtilerek verilmelidir. Numunenin şartnameye uygunluk aşamasında denenmesi veya kullanılması halinde numune için ayrıca ücret ödenmeyecektir. 5)Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6)İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 7-İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 8-Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 9-İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektit. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 10-Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 11-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 12-Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 13-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür, 14-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 15Diğer hususlar: Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır BV:2020/189