BARTIN DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİTEKNİK GRUP BAKIM ONARIM HİZMET ALIM

BARTIN DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİTEKNİK GRUP BAKIM ONARIM HİZMET ALIM

TEKNİK GRUP BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI
SAĞLIK BAKANLIĞI BARTIN DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİTEKNİK GRUP BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası                :2021/24179
1-İdarenin
    a) Adresi                :Tuna Mah. Ömer Tepesi Mevkii 74100 BARTIN                                 MERKEZ/BARTIN
    b) Telefon ve faks numarası        :3782277620 - 3782273657
    c) Elektronik Posta Adresi        :[email protected]
    ç) İhale dokümanının görülebileceği
    internet adresi                :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
    a) Niteliği, türü ve miktarı        :TEKNİK GRUP BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI (6                         KISIM) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale                                 dokümanı içinde bulunan idari şartnameden                                 ulaşılabilir.
    b) Yapılacağı yer            :Bartın Devlet Hastanesi (Tuna Mah. Ömertepesi                             Mevkii Merkez /Bartın)
    c) Süresi                :İşe başlama tarihinden itibaren 11(OnBir) aydır
3- İhalenin
    a) Yapılacağı yer            :Bartın Devlet Hastanesi (Tuna Mah. Ömertepesi                             Mevkii Merkez / BARTIN)
    b) Tarihi ve saati            :28.01.2021 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
1. Kısım "Elektrik Dağıtım Ve Kompanzasyon Sistemleri Periyodik Bakım Onarımı" için teklif veren istekliler; - Elektrik Mühendisleri Odasından geçerlilik tarihli SMM belgeli mühendislik hizmetleri yapmaya yetki tescil belgesi ihale dosyasında sunulmalıdır. 2. Kısım "Merkezi Tıbbi Gaz Dağıtım Sistemleri Periyodik Bakımı" için teklif veren istekliler - TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesini, Faaliyet belgesini, Medikal Gazlar Eğitim Sertifikasını ihale dosyasında sunulmalıdır. 3. Kısım "Brülör Ve Doğalgaz Kazanı Periyodik Bakım Onarımı" için teklif veren istekliler; - Yetki ve yeterlilik belgesini ihale dosyasında sunulmalıdır. 4. Kısım "Yangın Alarm Sistemi Periyodik Bakım Onarımı" için teklif veren istekliler; - TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesini ihale dosyasında sunulmalıdır. 5. Kısım "Jeneratör Periyodik Bakım Onarımı" için teklif veren istekliler; TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesini ihale dosyasında sunulmalıdır. 6. Kısım "Split Tip, Aseptizör Tip Ve Salon Tip Klimalar Periyodik Bakımı" için teklif veren istekliler; - TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesini ihale dosyasında sunulmalıdır.
Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.
İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bartın Devlet Hastanesi Satınalma Birimi ( Tuna Mah. Ömertepesi Mevkii Merkez Bartın) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.