Bartın Deniz Komutanlığı

petek kalorifer değişimi

Bartın Deniz Komutanlığı

İLAN 
BARTIN DENİZ KOMUTANLIĞI (HİZMET DESTEK BİRLİKLERİ KLIĞI,ÜS SAVUNMA BİRLİKLERİ KLIĞI,ONARIM DESTEK KLIĞI) VE ASKERİ GAZİNO MÜDÜRLÜĞÜ ER KOĞUŞU KALORİFER PETEK VE ISITMA DEVRELERİNİN DEĞİŞİMİ YAPIM İŞİ
BARTIN ONR.DST.K. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI
BARTIN DENİZ KOMUTANLIĞI (HİZMET DESTEK BİRLİKLERİ KLIĞI,ÜS SAVUNMA BİRLİKLERİ KLIĞI,ONARIM DESTEK KLIĞI) VE ASKERİ GAZİNO MÜDÜRLÜĞÜ ER KOĞUŞU KALORİFER PETEK VE ISITMA DEVRELERİNİN DEĞİŞİMİ YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN                    :2020/154529
1-İdarenin
    a) Adı:                BARTIN ONR.DST.K. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB                         BAĞLILARI
    b) Adresi            :BOGAZ MEVKII BARTIN MERKEZ/BARTIN
    c) Telefon ve faks numarası    :3782386204 - 3782386809
    ç) İhale dokümanının         :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
    görülebileceği ve e-imza kullanılarak
    indirilebileceği internet sayfası
2-İhale konusu yapım işinin
    a) Adı                :BARTIN DENİZ KOMUTANLIĞI (HİZMET DESTEK BİR                            LİKLERİ KLIĞI,ÜS SAVUNMA BİRLİKLERİ KLIĞI,ONARIM                     DESTEK KLIĞI) VE ASKERİ GAZİNO MÜDÜRLÜĞÜ ER                         KOĞUŞU KALORİFER PETEK VE ISITMA                                 DEVRELERİNİN DEĞİŞİMİ YAPIM İŞİ
    b) Niteliği, türü ve miktarı:    1 ADET BARTIN DENİZ KOMUTANLIĞI (HİZMET                             DESTEK BİRLİKLERİ K.LIĞI,ÜS SAVUNMA BİRLİKLERİ                         K.LIĞI,ONARIM DESTEK K.LIĞI) VE BARTIN ASKERİ                             GAZİNO MÜDÜRLÜĞÜ ER KOĞUŞU KALORİFER                             PETEK VE ISITMA DEVRELERİNİN DEĞİŞİMİ YAPIM İŞİ
                    Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde                             bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
    c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:BARTIN DENİZ KOMUTANLIĞI - BOĞAZ MEVKİİ /                             BARTIN , BARTIN GAZİNO MÜDÜRLÜĞÜ - MERKEZ /                             BARTIN
    ç) Süresi/teslim tarihi        :Yer tesliminden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
    d) İşe başlama tarihi        :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
                    yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
    a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati    :07.04.2020 - 15:00
    b) İhale komisyonunun toplantı        :BARTIN ONARIM DESTEK 
    yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)    KOMUTANLIĞI BÜTÇE MALİYE KISIM AMİRLİĞİ
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5.İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 75 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İşlere Dair Tebliğin (C) Sıhhi Tesisat ve Mekanik Tesisat İşlerinden II.Grup Isıtma-Soğutma, Havalandırma ve İklimleme Tesisatı İşleri ile IV. Grup Gaz Tesisatı İşleri Bu İhalede Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Makine Mühendisi
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
                                        BV:2020/156