BARTIN BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BARTIN BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

MUHTELİF METAL MALZEMELERİ İLE TRAFİK VE İŞ GÜVENLİĞİ MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR
BARTIN BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Muhtelif Metal Malzemeleri ile Trafik ve İş Güvenliği Malzemeleri mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN                                                  :   2021/262568
1-İdarenin
a) Adı                                               :   BARTIN BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi                                          :   KEMERKÖPRÜ MAHALLESI ELMALIK SOKAK 1 74100 BARTIN MERKEZ/BARTIN
c) Telefon ve faks numarası               :   3782271025 - 3782274013
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:                                                        https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı                                               :   Muhtelif Metal Malzemeleri ile Trafik ve İş Güvenliği Malzemeleri
b) Niteliği, türü ve miktarı                   :   A Kısmında 70 Kalem Malzeme ve B Kısmında 5 Kalem Malzeme olmak üzere Toplam 75 Kalem Malzeme
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer       :   Bartın
ç) Süresi/teslim tarihi                         :   20 takvim günü içerisinde tek seferde teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi                          :   Sözleşmenin imzalanmasıyla işe başlanmış olacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati  :          10.06.2021 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Bartın Belediyesi İhale Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.