BARTIN BELEDİYESİ TAŞINMAZ KİRALAMA

BARTIN BELEDİYESİ TAŞINMAZ KİRALAMA

BARTIN BELEDİYESİ TAŞINMAZ KİRALAMA İHALESİ İLAN METNİ
İdarenin;
Adresi                              : Kemerköprü Mah. Elmalık Sk. No:1 74100MERKEZ/BARTIN
Telefon ve faks numarası    : 3782271025 - 3782274013
BARTIN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN : Bartın İli Merkez İlçe 11 pafta ,336 ada, 6 parsel üzerinde Kırtepe Mahallesi 162.sokak No:2 deki   Mülkiyeti Bartın  Belediyesine ait Yalı Yaşam Merkezinde bulunan 1.Normal Kat, 96 m2, 15 bağımsız bölüm no’lu dükkan 17.02.2021 tarihinde saat 16:00’da  2.750,00 TL+ KDV aylık, 33.000,00 TL+KDV yıllık  muhammen bedel ve 2.970,00 TL geçici teminat miktarı ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesine göre açık teklif usulüne göre ihale ile kiraya verilecektir.
İhaleye katılmak için istenen belgeler:
    a)İhaleye başvuru dilekçesi, dilekçede Türkiye’de tebligat için adres göstermesi.
    b)Şartname alındı makbuzu ve Taşınmaz Mal Kiralama Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası     ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından kabul edildiği belirtilerek imzalanmak zorundadır.)
    c)Geçici Teminat,
    d)Nüfus cüzdanı fotokopisi (Gerçek kişiler için)
    e)İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgah Belgesi(Gerçek kişiler için)
    f)İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair     noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi veya imza sirküleri,
    g)Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve     / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu         yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve             Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,
    h)İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter           tasdikli ortak girişim beyannamesi
    a)Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza             beyannamesi veya imza sirküleri.
    j)Belediyeye borcu bulunmadığına dair Gelir Takip Servisinden alacakları Belge.
    İhaleye katılmak isteyenler gerekli evrakları ihale günü en geç saat 12.30’a kadar Bartın             Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Posta, kargo, telgrafla veya internet         üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Şartname Mali Hizmetler                 Müdürlüğünden 250-TL ücret karşılığında temin edilebilecektir. İlan olunur.
    Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de                            (Basın 1300153)