BARTIN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BARTIN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

HAZIR BETON VE MUHTELİF İNŞAAT MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR
BARTIN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Hazır Beton ve Muhtelif İnşaat Malzemeleri Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN                    :2021/811530
1-İdarenin
    a) Adı                 :BARTIN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
    b) Adresi             :Kemerköprü Mahallesi Elmalık Sokak No:1 74100                             MERKEZ/BARTIN
    c) Telefon ve faks numarası    :3782271025 - 3782274013
    ç) İhale dokümanının 
    görülebileceği ve e-imza
     kullanılarak indirilebileceği 
    internet sayfası             :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
    a) Adı                :Hazır Beton ve Muhtelif İnşaat Malzemeleri Alımı
    b) Niteliği, türü ve miktarı     :500 m3 C20/25 Hazır Beton , 100 ton Çimento ve 11,5 ton                     İnşaat Demiri Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale                         dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
    c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:A Kısmındaki Hazır beton İdarenin isteğine göre İdare                             sınırları içerisinde yer alan çalışma alanlarına yüklenici                             tarafından transmikserler ile teslim edilecektir. B Kısmındaki                     Muhtelif İnşaat Malzemeleri Boğaz Mevkii Bartın Belediyesi                     Fen İşleri Müdürlüğü Şantiyesine teslim edilecektir.
    ç) Süresi/teslim tarihi         : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 365 takvim günü                         içerisinde idarenin ihtiyacına veya idarece uygun görülmesi                     halinde, yüklenicinin teslim programına göre teslim                             alınacaktır.
    d) İşe başlama tarihi          :Sözleşmenin imzalanmasıyla işe başlanmış olacaktır
3-İhalenin
    a) İhale (son teklif verme)
     tarih ve saati              : 04.01.2022 - 10:30
    b) İhale komisyonunun     
    toplantı yeri (e-tekliflerin 
    açılacağı adres)             :Bartın Belediyesi İhale Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
  Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de                                          (Basın 1508727)