BARTIN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN: 

BARTIN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN: 

BARTIN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN: 

İLAN
BARTIN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN: 
Belediyemiz Özel Halk Otobüsleri, 4 adet hat hakkının 10 yıllık süre ile kiraya verilmesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince Açık Artırma Usulü ile ihale edilecektir. İhale 27/09/2017 Çarşamba günü Belediye Encümeni huzurunda saat 14:00 de başlayacak ve bir hattın işlemlerinin (ihalesinin) tamamlanmasını müteakip, diğer hatların ihalesine geçilecektir. İhale Belediye Meclis Salonunda yapılacak olup, her bir hattın muhammen bedeli KDV hariç 550.000,00TL, geçici teminatı 16.500,00TL'dir İhaleye katılmak için gerekli olan evraklar: Gerçek kişi olmaları halinde; 1- Nüfus cüzdan fotokopisi ve nüfus müdürlüğünden vukuatlı nüfus kayıt ömeği.(aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) 2-Tebliğe esas yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (İkametgâh Senedi - Adres Beyanı) 3- İhale dokümanının satın alındığına dair belge (ihale dokümanının satın alındığına dair belge olarak Bartın Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü veznelerinden herhangi birine adına doküman bedelinin ödendiğine dair dekont/makbuz konulması gerekmektedir) İhale komisyonuna vermeleri gerekmektedir.
4-Noter tasdikli imza beyannamesi, vekil ise noter tasdikli vekaletname ve imza sirküleri,
5-Bartın Belediye Başkanlığına (vergi, reklam, harç, su, kira, imar, ceza, masraf vs.) borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı vermesi gerekmektedir. 6- İhaleye katılacaklar için 4 hatlık açık teklif usulü ihalede en fazla 2 (iki) hat alma hakkına sahiptirler. Birden fazla hat almak isteyen kişi alacağı hat kadar dosya hazırlamak zorundadır. Bir dosya ile bir hat alınabilir. İstekli bir dosya ile ihale üzerinde kalıncaya kadar yapılan 4 araçlık açık arttırmanın hepsine katılabilir. İstekli 2.hat için ihaleye katılacaksa hazırlamış olduğu 2 araçlık dosya ile ihale üzerinde kalıncaya kadar diğer ihalelere katılabilir. Halen mevcut toplu taşımalı sistem içerisinde çalışan hat sahipleri de 2. hat için bu ihaleye katılabilir. 7- İhalelere; Bartın'da en az bir yıldır ikamet eden gerçek kişiler katılabilir. Tüzel kişi olmaları halinde; 1- Vergi Kimlik numarasını gösterir Vergi Levhası fotokobisi, 2- Özel hukuk tüzel kişilerin idare mahkemelerinin bulunduğu yer mahkemelerinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya kayıtlı bulunduğu meslek odasından ihalenin yapıldığı 2017 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi, 3- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu gösterir noter tasdikli imza sirküleri, tüzel kişiliğin vekili ise noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza sirküleri, 4- Kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunulacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge, 5- İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi (ihale dokümanının satın alındığına dair belge olarak Bartın Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü veznelerinden herhangi birinden adına doküman bedelinin ödendiğine dair dekont/makbuz konulması gerekmektedir) İhale komisyonuna vermeleri gerekmektedir.
6-Bartın Belediye Başkanlığına (vergi, reklam, harç, su, kira, imar, ceza, masraf vs.) borcu olmadığına dair, borcu yoktur yazısı vermesi gerekmektedir. 7- İhaleye katılacaklar için 4 hatlık açık teklif usulü ihalede en fazla 2 (iki) hat alma hakkına sahiptirler. Birden fazla hat almak isteyen kişi alacağı hat kadar dosya hazırlamak zorundadır. Bir dosya ile bir hat alınabilir. İstekli bir dosya ile ihale üzerinde kalıncaya kadar yapılan 4 araçlık açık arttırmanın hepsine katılabilir. İstekli 2.hat için            ihaleye katılacaksa hazırlamış olduğu 2 araçlık dosya ile ihale üzerinde kalıncaya kadar diğer ihalelere katılabilir. Halen mevcut toplu taşımalı sistem içerisinde çalışan hat sahipleri de 2. hat için bu ihaleye katılabilir. 8- İhalelere Bartın' da en az 1 yıldır, faaliyet gösteren tüzel kişiler katılabilir. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden ücret karşılığı ihale dosyası almayan ve alındı kaydı yapılmayan gerçek veya tüzel kişiler ihaleye giremeyecektir. İhaleye katılmak isteyenler gerekli evrakları ihale günü en geç saat 12.00'ye kadar Belediye Başkanlığına teslim edeceklerdir. Şartname Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden 250,00TL ücret karşılığında temin edilebilecektir. İlan olunur.
                                            B.V.2017/355