AMASRA ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 417 KOD NOLU YENİ YOL ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-

AMASRA ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 417 KOD NOLU YENİ YOL ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-

AMASRA ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 417 KOD NOLU YENİ YOL ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-

İHALE İLANI
AMASRA ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 417 KOD NOLU YENİ YOL
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BARTIN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Amasra Orman İşletme Şefliği 417 kod nolu Yeni Yol yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN                        : 2019/480704
1-İdarenin                
    a)Adı                    : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BARTIN                                 DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN                             GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
    b)Adresi                :TUNA MAH. FEVZİ ÇAKMAK SOK. 74100                                 BARTIN MERKEZ/BARTIN
    c)Telefon ve Faks numarası        :3782271029 -3782276051
    ç) İhale dokumanının görülebileceği     :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
    ve e-imza kullanarak 
    indirilebileceği internet sayfası 
2- İhale konusu yapım işinin 
    a)Adı                    :Amasra Orman İşletme Şefliği 417 kod nolu Yeni                             Yol
    b)Niteliği türü ve miktrarı        :Amasra Orman İşletme Şefliği 417 kod nolu                                 3+350 km uzunluğunda B tipi yeni orman yolu                                 yapım işi.
                        Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı                             içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
    c) Yapılacağı/teslimedileceği yer        : Amasra Orman İşletme Şefliği
    ç) Süresi/teslim tarihi            :Yer tesliminden itibaren 45 (kırk beş) takvim                                 günüdür.
    d)İşe başlama tarihi            :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün                             içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
    a)İhale (son teklif verme) tarih ve saati    :09.10.2019 - 09:00
    b)İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliferin açılacağı adres) : Müdür Yardımcısı Odası         Kat:1 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1.    Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2.    Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5.İhaIe konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2.Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
Kendi malı olma şartı aranmamakla beraber işin yapılabilmesi için en az bir adet kırıcılı 30 tonluk ekskavatör, bir adet paletli dozer ve bir adet greyder gereklidir.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Gruplan Listesinden A (Altyapı İşleri) V.Grup Karayolu İşleri Benzer İş Olarak değerlendirilecektir. Ayrıca Orman Yolları Büyük Onarım Yapım İşi ile Orman Yolları Sanat Yapısı Yapım İşleride ayrı ayrı olduğu gibi birliktede benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2.Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9.İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum     olarak ihaleye teklif verilemez.
15.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1,20
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
                                        BV:2019/296