2B İLE TARIM ARAZİLERİ SATIŞINDA SÜRE UZATIMI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Özcan, 2/B ile tarım arazileri satışında başvuru ve ödeme sürelerinin 31 Aralık tarihin kadar uzatıldığı açıkladı. Müdür Özcan, 'Süresi içinde başvuru yapmayanların başvuru süresi, kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içerisinde ödemeyenlerin ödeme süresi ve taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlerin ödeme süresi 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatılmıştır' dedi.

2B İLE TARIM ARAZİLERİ SATIŞINDA SÜRE UZATIMI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Özcan, 2/B ile tarım arazileri satışında başvuru ve ödeme sürelerinin 31 Aralık tarihin kadar uzatıldığı açıkladı. Süre uzatımının

Resmî Gazete yayımlanan 7394 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapıldığını ifade eden Müdür Özcan, 2/B alanlarında bulunan taşınmazların 6292 sayılı Kanun kapsamında; Hazineye ait tarım arazilerinin ise 6292 sayılı Kanun ile 29 Haziran 2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanun hükümleri uyarınca satışına ilişkin olarak, süresi içinde başvuru yapmayanların başvuru süresi, kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içerisinde ödemeyenlerin ödeme süresi ve taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlerin ödeme süresi 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatılmıştır” dedi.

Peşin ödemeye yüzde 20 indirim!

Başvuru süreleriyle ilgili ayrıntılı bilgiler veren Ali Özcan şöyle devam etti:

 “6292 sayılı Kanunun 7. maddesi kapsamında süresi içinde 2/B iade başvurusunda bulunmayanlar ile geçici 8. maddesi kapsamında olanların başvuru süresi 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatılmıştır.   İmar barışında (3194 sayılı İmar Kanununun Geçici 16 ncı maddesi) Hazine arazilerinin satın alma başvuru süresi 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatılmıştır.  İmar barışında (3194 sayılı İmar Kanununun Geçici 16 ncı maddesi) Hazine arazileri satışında satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi hâlinde yüzde yirmi, en az yarısının peşin ödenmesi hâlinde yüzde on indirim getirilmiştir.

İhale ile satışta kiracıya öncelik hakkı

 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (g) bentleri kapsamında rayiç bedel üzerinden yapılan satışlarda, satış bedelinin peşin ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim getirilmiştir. Bunlardan (b) bendi üzerinde çeşitli amaçlarla kişiler lehine sınırlı ayni hak tesis edilmiş ise, zemini ile üzerindeki bina ve tesislerin Hazineye geçmesi gereken kısmı, talep edilmesi halinde hak lehdarlarına satışı, (c) bendi hisse oranı yüzde kırkı veya hisse miktarı uygulama imar planı sınırları içinde dört yüz, dışında ise dört bin metrekareyi aşmamak kaydıyla talepte bulunan hissedarlarına satışı düzenlemektedir. (g) bendi ise tapu kayıtlarında tapu fazlalıklarının Hazineye ait olduğuna ilişkin şerh bulunan taşınmazlardaki fazlalıklar, tapu malikine veya mirasçılarına satış hakkındadır. Ticari amaçla kiralanan Hazine taşınmazlarının ihale ile satışında kiracıya öncelik hakkı tanınmıştır.

5 yıla kadar taksitlendirme

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca genel hükümlere göre (ihaleli satışlarda) ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanuna göre yapılan satışlarda, satış bedelinin peşin olarak ödenmesi hâlinde satış bedeline yüzde yirmi indirim getirilmiştir.  Üzerinde yapı bulunan ve hak sahiplerine satılmak üzere belediyeye devredilen parsellerin satışında, satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi hâlinde yüzde yirmi, en az yarısının ödenmesi hâlinde yüzde on indirim getirilmiştir. Satış bedeli, en az yüzde onu peşin ödenmek üzere 5 yıla kadar taksitlendirilebilir.

10 yıla kadar doğrudan kiralama hakkı

İmar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan Hazineye ait tarım arazileri; 31 Aralık 2019 tarihinden önce en az üç yıldan beri tarımsal amaçla kullanan ve kullanımlarının halen devam ettiği Bakanlıkça belirlenen kullanıcılarına, cari yıl ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden on yıla kadar doğrudan kiralama hakkı getirilmiştir.   6831 sayılı Orman Kanunu’nun Ek 16 ncı maddesine göre üzerinde yerleşim yeri bulunduğu gerekçesiyle orman sınırları dışına çıkarılarak Tapuda Hazine adına tescil edilen taşınmazların 3402 sayılı Kanunun Ek 4 üncü maddesi hükümlerine göre kadastrosu yapılmak suretiyle kullanıcılarına doğrudan satışı öngörülmüştür.”