2020 YILI BARTIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE KALORİFER YAKITI (FUEL-OİL), DÖKME LPG (PROPAN) VE AKARYAKIT ÜRÜNLERİ  (BENZİN VE MOTORİN) 

2020 YILI BARTIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE KALORİFER YAKITI (FUEL-OİL), DÖKME LPG (PROPAN) VE AKARYAKIT ÜRÜNLERİ  (BENZİN VE MOTORİN) 

2020 YILI BARTIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE KALORİFER YAKITI (FUEL-OİL), DÖKME LPG (PROPAN) VE AKARYAKIT ÜRÜNLERİ  (BENZİN VE MOTORİN) 

İHALE İLANI
2020 YILI BARTIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE KALORİFER YAKITI (FUEL-OİL), DÖKME LPG (PROPAN) VE AKARYAKIT ÜRÜNLERİ 
(BENZİN VE MOTORİN) 
BARTIN GENÇLİK VE SPOR İL 
2020 Yılı Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzce Kalorifer Yakıtı (Fuel-Oil), Dökme LPG (Propan) ve Akaryakıt Ürünleri (Benzin ve Motorin) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası                :2019/523773
1-İdarenin
    a) Adresi                :GÖLBUCAGI MAH. 558. Sok. No:1 74100                                 BARTIN MERKEZ/BARTIN
    b) Telefon ve faks numarası        :3782271053 - 3782271037
    c) Elektronik Posta Adresi        :[email protected]
    ç) İhale dokümanının 
    görülebileceği internet adresi (varsa)    :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
    a) Niteliği, türü ve miktarı        :KISIM 1: Akaryakıt Ürünleri 1-Motorin (Diğer) :                                 25.000 Lt 2-Kurşunsuz Benzin (95 Oktan):1.000 Lt                         3-Kalorifer Yakıtı (Fuel-Oil) : 30.000 Kg KISIM 2:                             Dökme LPG (Propan) 1-Dökme LPG (Propan) :                                 10.000 Kg Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale                             dokümanı içinde bulunan idari şartnameden                                 ulaşılabilir.
    b) Teslim yerleri            :Adresleri Teknik Şartnamede belirtilen : 1. Kısım:                             Jeneratör Yakıtı: Müdürlüğümüze bağlı Tesis ve                                 Yurt Müdürlüklerine, Akaryakıt :Yüklenicinin                                 göstereceği İl Merkezinde bulunan Akaryakıt                                 İstasyonundan Fuel Oil : İl Müdürlüğü İdari                                 Binasına 2.Kısım LPG (Propan): Amasra İlçe                                 Müdürlüğümüze teslim edilecektir.
    c) Teslim tarihi                :İdare araçları için ihtiyacı olan akaryakıt ürünlerini                         yükleniciye ait Bartın Merkez İlçedeki dağıtım                                 tesisinden peyder pey pompa teslimi şeklinde ala                            cak, kalorifer yakıtı (fuel oil, dökme lpg) idarenin                             ihtiyacına binaen sipariş tarihinden itibaren 5 (beş)                         iş günü içerisinde peyder pey 31.12.2020 tarihine                             kadar peyder pey yüklenici firmaya ait tankerle İl                             Müdürlüğü, İl ve İlçe Spor Tesislerine teslim edile                            cek.
3- İhalenin
    a) Yapılacağı yer            :Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Hizmet                                 Binası
    b) Tarihi ve saati            :12.11.2019 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekli bir Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ise, Enerji Piyasası Kurumundan alınan ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan akaryakıt dağıtım yapma ve pazarlama lisans belgeleri: İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun bayisi ise; Teklif Sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan, Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesini, İstekilinin  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan İstasyonlu Bayilik Belgesini
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İdare gerek görürse peyderpey teslim edilecek olan Isıtma Kalorifer Yakıtından numuneleri, yüklenici nezaretinde tutanakla teslim teslim alacak. Testini yaptıracak, yakıtınteknik şartnamesinde belirtilen şartları taşımadığı tespit edilen yakıt depodan yüklenici tarafından aynı gün geri alacaktır.Muayene, tahlil ve nakliye için idarece herhangi bir ücret ödemeyecektir.
20.12.2003 tarihli ve 25322 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu Gereği;
Akaryakıt istasyonlarında araçlara yapılacak akaryakıt ikmalleri hariç olmak üzere akaryakıtın toplu olarak alıcı idarenin tank ve deposuna teslimi esnasında ulusal marker kontrolünün yaptırılması sağlanacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Hizmet Binası adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.                                                  B:V:2019/325