112'yi gereksiz meşgul edenler yandı

Bartın Valiliğince yayınlanan Genel Emir kapsamında bundan sonra Bartın 112 Acil Çağrı Merkezine müzik dinletme, arayıp kapatma, küfür içerikli konuşma, taciz vb. gereksiz aramalarla 112'yi meşgul edenler ve asılsız ihbarlarda bulunanlar hakkında idari para cezası uygulanacak.

112'yi gereksiz meşgul edenler yandı

Bartın Valiliğince yayınlanan Genel Emir kapsamında bundan sonra Bartın 112 Acil Çağrı Merkezine müzik dinletme, arayıp kapatma, küfür içerikli konuşma, taciz vb. gereksiz aramalarla 112’yi meşgul edenler ve asılsız ihbarlarda bulunanlar hakkında idari para cezası uygulanacak. İşte Valilik emri!

“Bartın 112 Acil Çağrı Merkezi; 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Valiliğimiz bünyesinde kurularak Emniyet, Jandarma, Sağlık, İtfaiye, AFAD, Orman Yangın ve Sahil Güvenlik birimleri 112 tek numarası altında birleştirilmiş ve vatandaşlarımız için tüm acil çağrılara birden fazla numara yerine tek numara ile ulaşabilme kolaylığı sağlanmıştır.

        İlimiz 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından yıllık ortalama 250.000 adet çağrı karşılanmakta olup bu çağrılardan %55'inin asılsız veya gereksiz çağrı olduğu sistem kayıtlarından anlaşılmaktadır. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun ''Asılsız İhbar'' başlıklı 42/A maddesinin 1'inci fıkrasında yer alan ''112 Acil Çağrı Merkezini asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul ettikleri tespit edilen kişilere bu Kanuna göre il valileri tarafından ikiyüzelli Türk Lirası idari para cezası verilir. Tekerrür halinde bu ceza iki katı olarak uygulanır.'' hükmü gereği 2024 yılı içerisinde asılsız ihbarda bulunduğu tespit edilen kişilere 1.980 Türk Lirası idari para cezası uygulanmaktadır. Ancak asılsız ihbar dışı değerlendirilen müzik dinletme, arayıp kapatma, küfür içerikli konuşma, taciz vb. gereksiz aramalar nedeniyle Çağrı Merkezimiz meşgul edilmekte, personelin asıllı çağrılarla ilgilenmesi engellenmekte, acil yardım hizmetlerinin sunulmasında zaman ve kaynak kaybına neden olmakta, personel gereksiz çağrılarla ilgilenirken acil yardım bekleyen kişilerin "112" ye ulaşmaları gecikmekte ve kuyrukta bekleme süreleri artmaktadır. Bahse konu olumsuz durumların önüne geçilebilmesi amacıyla Valiliğimizce  bazı düzenlemelerin yapılması uygun görülmüştür.
        5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9/Ç maddesinde ''Kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve diğer mevzuatın verdiği yetkiyi kullanmak ve bunların yüklediği ödevleri yerine getirmek için valiler genel emirler çıkarabilir ve bunları ilan ederler.'' hükmü; 11/C maddesinde  ''İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteaallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir. Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır. (...) Bu fıkra kapsamında alınan ve ilan olunan karar ve tedbirlere uymıyanlar hakkında 66 ncı madde hükmü uygulanır.'' hükmü ile 66'ncı maddesinde  ''İl genel kurulu veya idare kurulları yahut en büyük mülkiye amirleri tarafından kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz ve usulen tebliğ veya ilan olunan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenler, mahallî mülkî amir tarafından Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi hükmü uyarınca cezalandırılır. Ancak, kamu düzenini ve güvenliğini veya kişilerin can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek toplumsal olayların baş göstermesi hâlinde vali tarafından kamu düzenini sağlamak amacıyla alınan ve usulüne göre ilan olunan karar ve tedbirlere aykırı davrananlar, üç aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.''  hükmü yer almaktadır.

       5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun ''İdari Yaptırımlar'' başlıklı 3'üncü bölümünün 16'nci maddesinin 1'inci fıkrasında ''Kabahatler karşılığında uygulanacak olan idari yaptırımlar, idari para cezası ve idari tedbirlerden ibarettir.'' hükmü; 22'nci maddesinin 2'nci fıkrasında ''Kanunda açık hüküm bulunmayan hallerde ilgili kamu kurum ve kuruluşunun en üst amiri bu konuda yetkilidir.'' hükmü ile ''Emre aykırı davranış'' başlıklı 32'nci maddesinin 1'inci fıkrasında ''Yetkili makamlar tarafından adlî işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu cezaya emri veren makam tarafından karar verilir.'' hükmü bulunmaktadır.

        Yukarıda bahsedilen hükümler doğrultusunda asılsız ihbar dışı değerlendirilen müzik dinletme, arayıp kapatma, küfür içerikli konuşma, taciz vb. gereksiz aramalar ile 112 Acil Çağrı Merkezini meşgul edenler hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9/Ç, 11/C ve 66'ncı maddelerine istinaden 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesinde düzenlenen "emre aykırı davranış" kapsamında Valiliğimizce idari para cezası uygulanacaktır. İlanen tebliğ olunur.”