28 KALEM MEFRUŞAT TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI X.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (SİNOP) TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

28 KALEM MEFRUŞAT TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI X.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (SİNOP) TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

28 KALEM MEFRUŞAT TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI X.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (SİNOP) TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI Resmi İlanlar

İHALE İLANI
28 KALEM MEFRUŞAT
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI X.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (SİNOP) TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
28 Kalem Mefruşat alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası                :2019/560262
1-İdarenin
    a) Adresi                :GELİNCİK MAH. FATİH CD. 45 57100 SİNOP                                 MERKEZ/SİNOP
    b) Telefon ve faks numarası        :3682010010 - 3682601605
    c) Elektronik Posta Adresi        :bolge10@tarimorman.gov.tr
    ç) İhale dokümanının 
    görülebileceği internet adresi (varsa)  :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
    a) Niteliği, türü ve miktarı        :28 Kalem MefruşatAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer                                 alan ihale dokümanı içinde bulunan idari                                 şartnameden ulaşılabilir.
    b) Teslim yerleri            :Kastamonu ili Şenpazar ilçesinde bulunan                                 Kızılcasu Özel Proje Alanı yerleşkesine ve Bartın ili                         Küre Dağları Milli Mark Müdürlüğü binasına
    c) Teslim tarihi                :Mallar mesai saatleri içerisinde teslim edilecektir.                             Üzerinde herhangi bir hasar oluşan mallar teslim                             alınmayacaktır. Malların teslimatı ve montajı işe                                 başlama tarihinden itibaren 15 takvim günü                                 içerisinde bitecektir.
3- İhalenin
    a) Yapılacağı yer            :Kırtepe Mah. Asma Cad. 615. Sok. No:3                                 Merkez/BARTIN
    b) Tarihi ve saati            :14.11.2019 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Firmalar Teklif sunacakları mallara ait varsa kataloglarını, yoksa sunulacak ürünlerin resimlerini ve açıklamalarını içerir dokümanı, kaşe ve imzalı olarak teklif dosyasında sunacaklardır. Bu belgeyi sunmayanların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Küre Dağları Milli Park Müdürlüğü- BARTIN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 70 (yetmiş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.                             B.V:2019/330
 

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Sistemi: Olay Medya | Reklam