İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BARTIN ÜNİVERSİTESİ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BARTIN ÜNİVERSİTESİ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BARTIN ÜNİVERSİTESİ Resmi İlanlar

İHALE İLAN
TAŞ KÖMÜRÜ ALIMI
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Taş Kömürü Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası            :2019/445937
1-İdarenin
    a) Adresi            :BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler                     Daire Başkanlığı /Ağdacı Mh. 74100 BARTIN                                 MERKEZ/BARTIN
    b) Telefon ve faks numarası    :0378 223 53 17 - 0378 223 50 21
    c) Elektronik Posta Adresi    :imidb@bartin.edu.tr
    ç) İhale dokümanının görülebileceği 
    internet adresi (varsa)        :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
    a) Niteliği, türü ve miktarı    :110 Ton Taş Kömürü Alımı
                    Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde                             bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
    b) Teslim yerleri        :1-Bartın Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı                         (Kutlubey Kampüsü-Kutlubeyyazıcılar Köyü/BARTIN) - 10                         Ton 2-Bartın Üniversitesi Ulus Meslek Yüksekokulu                             (Ulus/BARTIN) - 70 Ton 3-Bartın Üniversitesi Bartın Meslek                     Yüksekokulu Kuruçaşile Ek Hizmet Binası                                 (Kurucaşile/BARTIN) - 30 Ton
    c) Teslim tarihi            :Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 13 Aralık 2019 tari                        hine kadar sözleşmede belirtilen yerlere teslim edilecektir.
3- İhalenin
    a) Yapılacağı yer        :Bartın Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale                     Salonu (Ağdacı Mh -74100 - Merkez / BARTIN)
    b) Tarihi ve saati        :27.09.2019 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekliler sağladıkları şartlara göre aşağıdaki belgelerden birini teklif dosyasında sunacaktır;
1-İthalatçılar İthalatçı Kayıt Belgesi (Aslı ya da İthalatçı tarafından fotokopisi onaylı),
2-Üreticiler Uygunluk İzin Belgesi (Aslı ya da Üretici tarafından fotokopisi onaylı),
3-Dağıtıcılar herhangi bir ilde alınmış Dağıtıcı Kayıt Belgesi (Aslı ya da Noter tasdikli fotokopisi),
4- Satıcılar ise herhangi bir ilde alınmış Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesini (Aslı ya da Satıcı tarafından fotokopisi onaylı), teklif dosyasında sunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bartın Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (Ağdacı Mh -74100 - Merkez / BARTIN) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
                                        B.V.2019/284
 

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Sistemi: Olay Medya | Reklam