Suna Tur’dan açıklama

Okulların açıklamasıyla birlikte Bartın’da bazı bölgelerde minibüs sahiplerinin firmadan olan alacakları nedeniyle taşıma yapmadıkları iddia edilirken yerel ve ulusal basına da yansıyan bu gelişmelerin ardından Suna Tur firması açıklamada bulundu.

Suna Tur’dan açıklama Güncel

Okulların yurt genelinde olduğu gibi ilimizde de 9 Eylül tarihinde eğitim-öğretime başlamasıyla beraber bazı okullarda taşımalı eğitim sorunu yaşandı. Bazı bölgelerde minibüs sahiplerinin firmadan olan alacakları nedeniyle taşıma yapmadıkları iddia edildi. Yerel ve ulusal basına da yansıyan bu gelişmelerin ardından Suna Tur firmasının ihalesi iptal edildi. Firma ise konuya ilişkin basın açıklamasında bulunarak şirket bünyesinde çalışmış ve çalışmakta olan tedarikçi şahıs ve tüzel kişiliklerin geçmişte kalan hiçbir alacağı olmadığını, ihale iptalinin de gerekli şartlar oluşmadan gerçekleştirildiği ifade etti.

Suna Tur firmasınca yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde;

 “Sunatur Turizm Otomotiv İnşaat Gıda San. ve TİC. LTD. ŞTİ. olarak yerel medyada yer alan bilgilere istinaden şirketimizin basın açıklaması yapması hasıl olmuştur.

Yerel basında yer alan haberler incelendiğinde,  ‘’2019-2020 Eğitim Öğretim yılı Pazartesi günü itibariyle başlamasına karşın Bartın’da taşımalı eğitimde kriz yaşanmıştı. Birçok öğrenci servis sorunu nedeniyle hafta boyunca  okula gidemedi. Firma adında öğrenci taşıması yapan birçok minibüs sahibi taşıyıcı firmanın geçtiğimiz yıllardan kalma ücretlerini ödemediği gerekçesiyle öğrenci taşımadı.’’ Şeklinde haberler yer almaktadır.

SUNATUR ailesi olarak şirketimiz uhdesinde çalışmış ve çalışmakta olan tedarikçi şahıs ve tüzel kişiliklerin geçmişte kalan hiçbir alacağı yoktur. Aksine geçtiğimiz yıllarda şirketimizin ortaklık yapmış olduğu şahıs ve firmalardan alacakları olanlara şirketimiz borçlu olmamasına rağmen ödemeler yapılmış bazı bölgelerde ise yakıt kart tanımlaması yapılarak geçmiş bakiyeleri ödenmiştir. Bu basın organı olarak yapacağınız araştırmalarda açık bir şekilde görülecektir. SUNATUR yetkilisi olarak Yönetim Kurulu Başkanı Serkan SUNA 2019- 2020 Öğretim yılı için kendisi il merkezi ve ilçelerini bizzat gezerek tedarikçi ve iş ortaklarının sorunlarını tek tek dinlemiş ve çözüm sağlamıştır.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 2019/260135 İKN’ lu Taşımalı eğitim uygulaması kapsamındaki 27 taşıma merkezi İlkokula taşınan 2186 öğrenci ve 19 taşıma merkezi ortaokula taşınan 2650 öğrenci olmak üzere toplam 4836 öğrencinin 329 Hat  (395 Araç) ile 181 iş günü taşınması işi ile ilgili olarak sözleşmenin fesih edilmesi ile ilgili idare tarafından tarafımıza gönderilen yazıda çelişkili ifadeler yer almaktadır. Yazı içeriğinde sorun olduğunu belirttiğiniz okullar belli olmasına rağmen yazınız devamında bütün okullarda sorun olduğunu belirtilmiştir.

Şöyle ki; taşıma hizmeti işlerinde okulların ilk günlerinde öğrencilerin tam olarak saat aralıkları, güzergahların netleşmesi ve sair durumları dikkate alınması gerekmektedir. Ayrıca tarafımıza ulaşan yazı içeriğinde yer alan sorunların yaşandığı aksaklık olan okul sayısı 11 adet olup, işin içeriği ihale dokümanları incelendiğinde ‘’27 taşıma merkezi İlkokula taşınan 2186 öğrenci ve 19 taşıma merkezi ortaokula taşınan 2650 öğrenci olmak üzere toplam 4836 öğrencinin 329 Hat’’ 46 taşıma merkezi ve 4836 öğrencinin taşıma hizmeti olduğu dikkate alınmalıdır. Yani idare tarafından tarafımıza iletilen yazıda belirtilen aksaklıklar işin mahiyeti dikkate alındığında bu büyüklükte bir hizmet işi için çok küçük bir kısmı oluşturmaktadır. Kaldı ki tarafımıza bu konuda ilgili okullar ve/veya idarenizden aksaklıklara ait puantaj, tutanak ve ihtar gibi hiçbir uyarı gelmeksizin işlem tesis edileceğinin belirtilmesi ilgili kanun hükümleri ile uyuşmamaktadır.        

Kamu İhale Kanunu Temel ilkeler Madde 5- İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.  Fakat idare tarafından şirketimize yönelik yaptırımlar uygulanmaya çalışılması 2.KISIM 192 farklı hat üzerinden taşıma işini yürüten firma ile ilgili hiçbir yaptırım uygulanmaması bu ilkeye göre hareket edilmediğinin açık bir göstergesidir. Bartın ilinin büyük şehirlere nazaran daha küçük olması ve halkın birbiri ile olan ilişkileri değerlendirildiğinde, firmamızın İstanbul’ da yer alması ve yıpratılmaya çalışılması, diğer firmalar ve kooperatifler tarafından araç sahiplerinin yönlendirilmesi, bu durumun yerel basında dahi yer alması haksız rekabet unsurlarını oluşturmakta ve firmamızı yıpratmaktadır.

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, İdarenin sözleşmeyi feshetmesi Madde 20- Aşağıda belirtilen hallerde idare sözleşmeyi fesheder:

a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi

Açık bir şekilde bu durumlarda uygulanması gereken usul ve yöntemleri belirtmesine rağmen idare tarafından aşağıda yer alan Md. 20 b bendi ve Md. 25 f bendine göre hareket edilmeye çalışılması kanun hükümleri ile uyuşmamaktadır.

İdarenin sözleşmeyi feshetmesi Madde 20- b) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 25 inci maddede sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi,

Yasak fiil ve davranışlar Madde 25- f) Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek.

Şirketimiz tarafından işin yürütülmesi aşamasında yani sözleşmenin uygulanması sırasında geçerli olan Md. 20 b bendinde yer alan yasak fiil ve davranışlarda bulunulmamış olmasına rağmen bu maddeye atıfta bulunulması ve Md. 25 f bendine göre sözleşme hükümlerin yerine getirilmediğinden bahsedilmesi mümkün değildir.

İdare tarafından Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Md. 20 (a) bendi yer alan sürelere uyulmayarak 2 günlük süre verilmesi, (b) bendine göre işlem tesis edilmeye çalışılması ve bunun çalışmakta olan arabacılarımıza, çözüm ortaklarımıza ve yerel basına yansıması durumunda, ilgili kanun hükümlerine aykırı hareket edilerek şirketimize zarar verilmesi durumunda telafisi mümkün olmayan zararların söz konusu olması ve bu maddi, manevi zararlar ile bu kararları alan idare personeli ve yöneticileri hakkında tüm tazminat haklarımızın saklı olduğunu önemle bildiririz.

İdareniz tarafından, Hizmet Alımları Muayene Ve Kabul Yönetmeliğİ Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu ve Görevleri Muayene ve kabul komisyonlarının kuruluşu Madde 5- Muayene ve kabul komisyonların görevleri incelendiğinde okullarda bu komisyonlar ve kontrol teşkilatları oluşturulup, oluşturulmadığı, tespiti olunan aksaklıklar ile ilgili okullar tarafından müdürlüğünüze ulaştırılan yazıların tarih, sayı ve komisyon üyelerinin bilgilerinin yer aldığı bilgilerin tarafımıza iletilmesi ve bilgi verilmesi gerekmektedir. Aynı yönetmeliğin, ‘’Kabulde görülecek kusur ve noksanlar Madde 10- a) Kabul sırasında tespit edilen kusur ve noksanlıkların kabul yapılmasına engel olmayacak nitelikte bulunması halinde kabul tutanağı düzenlenir. Ancak kusur ve noksanlıklar tutanakta açıkça gösterilir ve tamamlanmaları için verilen süre tutanakta belirtilir. Bu şekilde tanzim edilen tutanaktan birer nüsha kontrol teşkilatına ve yükleniciye verilir.’’ denilmektedir.      

Yukarı da açılmış olduğumuz bütün konular aynı şekilde Hizmet İşleri Genel Şartnamesi Hizmetin Kabulü Madde 44 Kabul İşlemleri ve Kesin Ödeme Ancak, kontrol teşkilatı tarafından işte önemli ve işin fonksiyonelliğini engellediği için idarenin ihtiyacını karşılama açısından kabul edilemez eksiklik veya kusurların bulunduğu tespit edilirse, bu durum idareye bildirilir ve kabul aşamasına geçilmez. İdare bu bildirim üzerine işin sözleşme ve eklerine uygun şekilde tamamlanması için yükleniciye nedenleri açıkça belirtilen on gün süreli bir ihtarda bulunarak işlerin tamamlanmasını ister. Bu ihtardan sonra yüklenici işi süresi içinde kabul edilebilir hale getiremez ise sözleşme feshedilir. Bu tamamlama süresi, işin sözleşmesinde belirtilen sürenin aşılmasına neden olursa, yüklenici aşan sürede cezalı olarak çalışır.

İlgili idare tarafından tarafımıza ulaştırılan bir tutanak ve yukarıda bahsi geçen durumların yer aldığı bir ihtar bulunmamaktadır. İdare tarafından yukarıda yer alan Kamu İhale Sözleşmeler Kanunu, Hizmet Alımı Uygulama Yönetmeliği ve Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği’ ne aykırı işlemlerin tesis edilmesi hem kamu zararına sebebiyet verecek olup, hem de şirketimiz için telafisi mümkün olmayan zararlara sebebiyet vereceğinden, tarafımıza ulaştırdığınız tebligatın tekrar gözden geçirilmesi ve tarafların hizmetin yerine getirilmesi aşamasında Kamu Yararını gözeterek uyumlu bir şekilde iş birliği yapılmasını esas alması gerekmektedir.

İdare tarafından yazımıza cevap verilmeden tek taraflı işlem tesis edilmiş olup, şirketimizin hak ve menfaatleri doğrultusunda T.C. Anayasası ve kanunlarına göre gerekli yasal başvuru ve müracaatlarımız yapılacak olup ilgili kararlar Bartın Halkına ve Yerel Basına olduğu gibi aktarılacaktır.”

Nurdan EROĞLU

Nurdan EROĞLU / Editör

Tüm Yazıları

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Sistemi: Olay Medya | Reklam