Irmakta tehlikeli bakteri alarmı

Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, 2018 Çevre Durum Raporunu açıkladı. Rapora göre; Bartın geçen yıl 2. derecede hava kirliliği yaşanan 14 il arasında yer alırken raporun su kaynakları kısmında Bartın Irmağıyla ilgili ifadeler dikkat çekti. 2018 yılında Bartın Irmağında yapılan tahliller sonucunda ırmakta sudan insanlara bulaşarak insanları hasta eden ve tehlikeli bir bakteri türü olan Coli bakterisi oranının oldukça yüksek olduğu tespit edildi.

Irmakta tehlikeli bakteri alarmı Güncel

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Özcan, Bartın’ın 2018 Çevre Durum Raporunun yayımlandığını açıkladı. Yapılan çalışmalara rağmen çevrenin korunması anlamında Bartın’ın henüz yeterli düzeyde olmadığını ifade eden Özcan, “Ülkelerin kalkınma ayağını oluşturan koşullardan biri de çevredir. Çevre sorunlarının boyutu ve bunlara nasıl bir çözüm bulunacağı, bütün ülkelerin en önemli gündem maddelerinden birisini oluşturmaktadır. Doğal kaynakların aşırı derecede kullanılmasının yanı sıra nüfus, kentleşme ve sanayileşmenin hızlı ve plansız artışı çevre üzerinde olumsuz baskılar yaratmakta, su, toprak, hava ve deniz kirliliğini beraberinde getirerek insan sağlığını tehdit etmektedir. Bu kapsamda sahip olduğu çevresel değerler açısından Türkiye'nin en önemli bölgelerinden birisi olan Batı Karadeniz’de bulunan Bartın ili, yapılan çalışmalara rağmen henüz bu değerlerin korunması ve gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılabilmesi anlamında yeterli düzeyde değildir” dedi.

Kış boyunca denetim yapıldı

Bartın’da yaşanan çevre sorunlarının bazıları da sıralayan Ali Özcan şöyle devam etti:

“Plansız kentleşme ve sanayileşme ile hızlı nüfus artışına bağlı olarak içme suyu şebekelerindeki kaçak ve kayıplar, tarımsal faaliyetlerin ve kullanılan kimyasalların yarattığı kirlilik, evsel ve endüstriyel atık suların arıtılmadan yüzey sularına deşarj edilmesi, mevcut kanalizasyon ve arıtma tesisi kapasite ve verimlerinin yetersiz olması, çöplerin düzensiz bir şekilde depolanması ve düzenli depolama sahalarının bulunmaması, ısınma, sanayi ve trafikten kaynaklı hava kirliliği, sulak alan kayıpları, gürültü kirliliği ve ormanların tahrip edilmesi yaşanan problemlerin bazılarıdır. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü olarak hava kirliliğinin önlenmesi için kış sezonunda hemen hemen her gün konutlarda ve katı yakıt satışı yapılan işyerlerinde katı yakıtların uygunluğu, konutlarda ilk yakma saatlerine uyulup uyulmadığı konusunda denetimler yapılmıştır.

Sıfır Atık Projesi start aldı

Bitkisel Atık Yağların geri kazanım çalışmaları kapsamında İlimiz merkezindeki büyük sitelere ve okullara bitkisel atık yağ toplama bidonlarının dağıtımı Müdürlüğümüz ve Bitkisel Atık Yağ Geri Kazanım firması tarafından yapılmıştır. İlimiz merkez ve ilçelerindeki tüm okullarda çevre bilincini artırmak amacıyla Sıfır Atık Projesi başta olmak üzere çevre ve insan konulu eğitimler verilmiştir. Eğlence yerlerinden kaynaklanan gürültü ile ilgili kolluk kuvvetleri ile birlikte eğlence yerlerinde denetimler yapılmıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde Bakanlığımız tarafından başlatılan “Sıfır Atık Projesi”, İl Müdürlüğümüzde uygulanmaya başlanmış olup, projenin kamu kurumlarında hızlı bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli koordinasyon sağlanmıştır.

Plastik Poşet denetimleri gerçekleştirildi

Ayrıca plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren market, mağaza vb. yerlerde plastik poşetler ücretle satılmaya başlanmış olup, Müdürlüğümüzce ilimiz genelinde belirlenen plan çerçevesinde merkez mahalleler ve ilçelerde muhtar veya muhtarın yetki verdiği aza eşliğinde plastik poşet satışı yapan tüm iş yerlerinde denetim ve bilgilendirme çalışmaları devam etmektedir.

Rapor kullanıcılara kaynak olacak

İl Müdürlüğümüz, “Yaşanabilir Çevre, Afetlere Hazır Kimlikli ve Akıllı Şehirler” vizyonuyla; hayat kalitesi yüksek şehirler ve sürdürülebilir çevreyi temin etmek üzere planlama, yapım, dönüşüm ve çevre yönetimine ilişkin iş ve işlemleri düzenleyici, denetleyici, katılımcı ve çözüm odaklı bir misyonla iş ve işlemlerini yürütmektedir. İlgili kurum ve kuruluşların desteğiyle hazırlanan 2018 yılı Çevre Durum Raporunda, ilimize ait doğal kaynaklar, turizm, ulaşım, çevre kirliliği vb. tüm konuların hazırlanmasında hassasiyetle çalışılmıştır. Kullanıcılara kaynak olacağını düşündüğümüz bu raporda sunduğumuz bilgilerin bir araya getirilmesi, güncellenmesi ve sizlere ulaştırılmasında emek sarf eden Kurumumuz personeline ve raporumuzun hazırlanmasında katkı sunan tüm kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına teşekkür ederken, çevreyi temiz tutmanın bizim elimizde olduğunu hatırlatmak isterim.”

Rapor tam 110 sayfa

Müdürlüğün hazırladığı 110 sayfalık 2018 Çevre Durum Raporunda ise Bartın’ın hava, su kaynakları, atık, büyük endüstriyel kazaların önlenmesi çalışması, doğa koruma ve biyolojik çeşitlilik, arazi kullanımı, ÇED, çevre izin ve lisans işlemleri, çevre denetimleri ve idari yaptırım uygulamaları ve çevre eğitimleriyle ilgili detaylı bilgiler yer aldı.

Bartın 2. Derece hava kirliliği olan iller arasında

Bartın’ın hava kirliği açısından 2.  Derece hava kirliliği yaşanan 14 il arasında olduğunun belirtildiği raporda “Bartın ili 2. derecede hava kirliliği yaşanan 14 il arasında bulunmaktadır. Coğrafi konum ve topografik yapı sebebi ile şehrin yüzde 80 inde hava sirkülasyonu yoktur. Kış aylarındaki meteorolojik şartlar kirli havayı dağıtamamaktadır. Bartın ilinde özellikle kentsel mekanlarda ısınma amaçlı olarak konut ve işyerlerinde çoğunlukla TTK taş kömürü ve rödövans usulü kömür üretimi yapılan kömür sahalarında üretilen tüvenan kömürler ve ithal kömürler kullanılmakta, sınırlı ölçüde fuel-oil ve mazot kırsal kesimde ise odun kullanılmaktadır. İlin çoğu bölgesinde doğal gaz kullanımına başlanmış olup, bazı yerlerde tamamlanma çalışmaları devam etmektedir. Çalışmaların tamamlanması halinde kömür kullanımının önemli oranda azalacağı, buna bağlı olarak hava kalitesinde olumlu yönde gelişme olması beklenmektedir” denildi.

17 gürültü denetimi yapıldı

Hava kalitesiyle ilgili bölümünde Bartın şehir merkezindeki doğal gaz kullanımının yüzde 75 seviyesine yükseldiği ve  trafiğe kayıtlı olan a28 bin 273 aracın  egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırdığı belirtilen raporda ayrıca geçen yıl 17 gürültü denetimi yapıldığı ve bu denetimlerin 7’si eğlence, 3’ü şantiye, 3’ü işyeri ve 4’ünü diğer türlü gerçekleştirildiği ifade edildi.

Irmaktaki coli bakterisi oranı çok yüksek

Su kaynaklarıyla ilgili olarak ise raporda sudan insanlara bulaşıp  onları hasta eden tehlikeli bir bakteri türü olan Coli bakterisi miktarının Bartın Irmağında oldukça yüksek olduğu kaydedildi. Raporda Coli bakterisi oranındaki yüksekliğin nedeni şehir merkezindeki kanalizasyon sularının direk ırmağa verilmesi ve kırsaldaki havan dışkıları ile atıkların yağmur sularıyla ırmağa karışması olarak gösterilirken “ Bakteriyolojik kontrol raporunda Bartın Çayı’ndaki Coli bakterileri miktarı oldukça yüksek bulunmaktadır. Bunun başlıca iki önemli nedeni vardır : 1. Şehir merkezlerinin kanalizasyon sularını direkt çaya vermesi, 2. Kırsal alanlardaki hayvan dışkı ve artıklarının, yağmur sularıyla oluşan yüzey akış sularıyla çaya ulaşmasıdır. Gerçekten, kırsal alanlarda lağım sularının arazide açılan çukurlara verilmesine karşın; çay etrafında toplu halde bulunan Hasankadı, Kumluca Beldeleri ve Bartın ili gibi yerleşim birimlerinde kanalizasyon suları hiçbir arıtma işlemine tabi tutulmadan doğrudan çaya verilmektedir. Yüzey ve yeraltı suları konusunda yerel yönetimlerle işbirliği ve eşgüdüm sağlanacak. ” ifadelerinde bulunuldu.

Merkez ve İnkumu devreye girdi

Raporun  su konulanıyla ilgili sonuç kısmında ise “Su Kullanımı; Kentsel su tüketimi dört ana gruba ayrılabilir; evsel kullanım, ticari ve endüstriyel kullanım, halk ve kent için kullanım ve sistem kayıpları. Bartın Merkez Belediyesine ait İnkum ve Merkezde olmak üzere iki adet atıksu arıtma tesisi bulunmakta olup, her ikisi de devreye alınmıştır. 2019 yılı itibariyle tüm Belediyeler atıksu arıtma tesisini yapmış ve işletmeye almış olmaları beklenmektedir. İlimizde katı atıklar Gürgenpınarı Mevkiindeki alanda vahşi depolama ile depolanmaktadır. Bartın İli Katı Atık Bertaraf Tesisi projesine ait ÇED süreci tamamlanmıştır” denildi.

Bartın’da  86 bin 182 dekar arazide sulama yapılıyor

672 bin 507 dekar tarım arazisi alanına sahip olan Bartın’da bu arazilerin 198 bin 600 dekar alanının sulanabilir, 112 bin 420 dekar alanın da sulanabilir olmasına rağmen sulanmayan arazi olarak tespit edilen raporda 86 bin 182 dekar  arazinin halk sulaması şeklinde çiftçilerin kendisince yapıldığını kaydedildi.

İşte ÇED kararları!

Rapora göre ayrıca Bartın’da geçen yıl 3 maden, 1 enerji, 1 atık kimya ve 1 turizm konut olmak üzere toplam 7 projeye “ÇED gerekli değildir” kararı verilirken 1 maden ve 2 enerji projesine de “ÇED olumlu kararı” verildi.

202 çevre denetimi yapıldı

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü geçen yıl 6 planı, 196 da şikayet üzerine ani gelişen denetimler olmak  üzere toplam 202 çevre denetimi gerçekleştirdi.  Yapılan şikayetlerden havayla ilgili olanların 32 tanesi, suyla ilgili olanların 35 tanesi, atıkla ilgili olanların 37 tanesi ve gürültüyle ilgili olanların 17 tanesi denetimle sonuçlandı. Suyla ilgili yapılan 1 denetimde bin 450 TL, gürültüyle ilgili yapılan bir denetimde 29 bin 173 TL ve diğer anlamda yapılan bir denetimde 14 bin 578 TL olmak üzere toplam 45 bin 201 TL para cezası uygulandı.

 

 

Nurdan EROĞLU

Nurdan EROĞLU / Editör

Tüm Yazıları

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Sistemi: Olay Medya | Reklam