Tarımda Kırsal Kalkınma seferberliği

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında başlayan yüzde 50 hibe desteklemeli 13. Etap başvurularıyla ilgili Bartın genelindeki yatırımcılara yönelik tanıtım ve bilgilendirme toplantısı düzenledi. Şehir merkezi, Amasra, Kurucaşile, Ulus İlçeleriyle Kozcağız ve Kumluca Beldeleri de dahil yapılan toplantılara toplam 257 kişi katıldı.

Tarımda Kırsal Kalkınma seferberliği Güncel

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında başlayan yüzde 50 hibe desteklemeli 13. Etap başvurularıyla ilgili Bartın genelindeki yatırımcılara yönelik tanıtım ve bilgilendirme toplantısı düzenledi. Şehir merkezi, Amasra, Kurucaşile, Ulus İlçeleriyle Kozcağız ve  Kumluca Beldeleri de dahil yapılan toplantılara toplam 257 kişi katıldı. Yatırımcılara programdan mutlaka istifade etmeleri çağrısında bulunan Müdürlük, İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şubesini ziyaret ederek konu hakkında bilgi almak isteyen yaklaşık 400 kişiye bilgilendirme yaptı.

Gerçek ve tüzel kişiler başvurabiliyor

Tanıtım ve bilgilendirme toplantılarında yatırım konularını gerçekleştirmek üzere hazırlanacak proje başvurularının gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılabildiği aktarılarak, bitkisel ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlardan yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama, tohum işleme, paketleme ve depolama yatırımları, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesi adı altında makine-ekipman (balya, silaj, yem karma/kırma, süt soğutma tankı, padok, suluk v.b.), sera, yüksek tünel, kırsal turizm ve balıkçılık olmak üzere birçok alanda Bakanlıkça yüzde 50'ye varan destekleme verileceği; kolektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler ve bunların aralarında oluşturdukları ortaklıklar, tarımsal amaçlı kooperatifler, üretici birlikleri ile bunların üst birlikleri, ekonomik yatırım konularına tüzel kişilik olarak başvurabilecekleri belirtildi.

İşte desteklerle ilgili bilmeniz gerekenler!

Resmi Gazete’de yayımlanan Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi amacıyla Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap başvurularıyla ilgili bilgiler ise şu şekilde:

“Doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlayan ‘Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2019/30)’ 2 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğe istinaden hazırlanan ‘13. Etap Uygulama Rehberi ve Ekleri’ 9 Ağustos 2019 tarihinde Bakanlık internet adresinden duyurulmuştur.

Başvurular 30 Eylül’de sona erecek

Müracaatlar yayım tarihinden itibaren 60 gün sürecektir. Son başvuru süresi 30 Eylül 2019’dur. Tebliğ ile ilimizde Hibe kapsamında bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, soğuk hava deposu, çelik silo, hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, yenilenebilir enerji kullanan yeni sera, yenilenebilir enerji üretim tesisleri, tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar, kırsal turizm, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları değerlendirilecektir.

Alt limit 50 bin TL!

Ekonomik yatırım hibeye esas proje üst limitleri tüzel kişiler için; yeni yatırım için 2,5 milyon TL, tamamlama yatırımları için 1 milyon 750 bin TL, teknoloji yenileme ve kapasite artırım yatırımları 1 milyon 250 bin TL, gerçek kişiler için; yeni yatırım için 1 milyon 250 bin TL, tamamlama yatırımları için 1 milyon TL, teknoloji yenileme ve kapasite artırım yatırımları için 750 bin TL, kırsal ekonomik hibeye esas proje üst limitleri ise gerçek ve tüzel kişiler için 500 bin TL’dir. Hibeye esas proje tutarı alt limiti en az 50 bin Türk Lirası’dır. Bu limitin altındaki başvurular kabul edilmez.

İl Proje Yürütme Birimi’nce destek sağlanacak

Program kapsamındaki konulara ilişkin proje hazırlayarak yatırım teklifi vermek isteyen yatırımcıların, 30 Eylül 2019 tarihi bitimine kadar projelerini ‘www.tarimorman.gov.tr’ internet adresi üzerinden giriş yaparak müracaatlarını tamamlamaları gerekmektedir. Programın; İlimiz yatırımcılarına ve tarım sektörüne azami katkıyı sağlaması için program detayları ve proje hazırlanması ile ilgili konularda İl Müdürlüğümüz İl Proje Yürütme Birimi tarafından yatırımcılarımıza gerekli bilgi desteği sağlanacaktır.”

Destekler 81 ilde kullanılabilecek

Tebliğ’e göre yenilenebilir enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı; tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde, toplu basınçlı sulama sistemleri için, sulama kooperatifleri ve sulama kooperatifleri üst birliklerinin sulama hizmetlerinin gerektirdiği elektrik enerjisini temin etmek amaçlı güneş ve rüzgâr enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı ile üç dekardan küçük olmaması şartıyla örtü altı kayıt sistemine kayıtlı mevcut modern seralarda kullanılmak üzere; yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgâr enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı, 81 ilde, hibe desteği kapsamında değerlendirilecek. 

Güneş panelleri farklı parsellerde olabilecek

Güneş enerjisine dayalı sistemler içeren projeler için destek başvurusu yapılırken; mevcut seralarda ve tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst birliklerinin sulama hizmetlerinin gerektirdiği elektrik enerjisini temin etmek amaçlı yenilenebilir enerji üretim tesisi konulu başvurularda güneş enerjisi kullanılması halinde teknik gerekçelerinin açıklanması durumunda, yatırım mülkiyeti veya kullanım hakkı başvuru sahibine ait olmak üzere paneller bitişik birden fazla parsellerde yer alabilecek.

Azami 2,5 milyon, asgari 50 bin lira!

Başvuruda bulunanların tarımsal amaçlı kooperatifler ve birlikler veya tüzel kişiler olması halinde hibeye esas proje tutarı, yatırım niteliği yeni tesis olan başvurularda azami 2,5 milyon TL; yatırım niteliği tamamlama olan başvurularda 1 milyon 750 bin TL; yatırım niteliği kapasite artırımı, teknoloji yenileme veya modernizasyon olan başvurularda 1 milyon 250 bin TL olacak. 

Başvuruda bulunanların gerçek kişi olması halinde ise proje tutarları, yatırım niteliği yeni tesis olan başvurularda azami 1 milyon 250 bin TL; yatırım niteliği tamamlama olan başvurularda 1 milyon TL; yatırım niteliği kapasite artırımı, teknoloji yenileme veya modernizasyon olan başvurularda 750 bin TL olacak. Asgari proje tutarı da 50 bin TL olacak. 

Hibeye esas proje tutarının yüzde 50’sine hibe yoluyla destek verilecek. Proje tutarının kalan yüzde 50’sini ise başvuru sahipleri temin etmekle yükümlü olacaklar. 

İhtiyacın en az 51’ini üretmek zorunlu

Yenilenebilir enerji olarak jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgâr enerjisi kullanacak bütün yatırım konularında yenilenebilir enerji üretimi mevcut veya kurulacak tesisin kurulu güç üzerinden hesaplanan yıllık enerji ihtiyacının en az yüzde 51’ini en fazla yüzde 110’unu karşılayacak şekilde projelendirilmesi halinde hibe desteğinden faydalandırılacaklar. 

Elde edilen enerji, mevcut veya kurulacak tesisteki enerji ihtiyacının yüzde 110’unu aşması durumunda elde edilen toplam enerji ile tesiste ihtiyaç duyulan enerji oranlanarak hibe ödemesi yapılacak. Bu oranların dışında kalan kısımlar ayni katkı olarak karşılanacak.

Ulusal şebekeye bağlantı şartı

Yenilenebilir enerji olarak biyogaz, güneş ve rüzgâr enerjisi kullanarak elektrik üretecek bütün yatırım konularında enerjinin ulusal şebekeye bağlanması şart olacak. 

Hibe ödemeleri bağlantı sözleşmesinde belirtilen kurulu güç üzerinden yapılacak. Bağlantı sözleşmesinde belirtilen gücün, bağlantı izni ve ruhsatı veren kurumdan kaynaklanan sebeplerle projesinde öngörülen kurulu gücün yüzde 51’in altına düşmesi ve bu durumun da resmî belgelerle tespit edilmesi halinde, yenilenebilir enerji üretim tesisi başvurularında hibe sözleşmesi tasfiye edilerek teminat yatırımcıya iade edilecek. Yenilenebilir enerji üretimi, başvuruya esas yatırım projesinin bir ünitesi ise bu durumda projede enerji ünitesine ait giderler hibeye esas proje tutarından düşürülerek yatırımın geri kalan kısmı hibe desteği kapsamında değerlendirilecek.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Nurdan EROĞLU

Nurdan EROĞLU / Editör

Tüm Yazıları

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Sistemi: Olay Medya | Reklam