BARTIN İL ÖZEL İDARESİ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

MOTORİN (DİĞER) ALIM İŞİ

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  Resmi İlanlar

İHALE İLANI 
MOTORİN (DİĞER) ALIM İŞİ BARTIN İL ÖZEL İDARESİ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
Motorin (Diğer) Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir, ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası                :2019/327559
1-İdarenin
    a)Adresi                : Kemerköprü Mah. 150. Cad. No:2 74100 Merkez                         BARTIN MERKEZ/BARTIN
    b)Telefon ve faks numarası        :3782285020 - 3782276638 
    c)Elektronik Posta Adresi        :bilgi@bartinozelidare.gov.tr.
    ç) İhale dokümanının görülebileceği     
    internet adresi (varsa)            :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP
2-İhale konusu malın 
    a) Niteliği, türü ve miktarı        :400.000 litre motorin (diğer)Ayrıntılı bilgiye                                 EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan                             idari şartnameden ulaşılabilir.
    b) Teslim yeri                :Motorin (Diğer)Kabul Komisyonumuz ve Ambar                                 Görevlilerimiz  nezaretinde İdaremiz Akaryakıt                                 Ambarlarına teslim edilecektir.
    c) Teslim tarihi                :Sözleşme imzalandığı tarihte başlayarak 125                                 takvim günü içerisinde tamamlanır.
3- İhalenin
    a)Yapılacağı yer            :Kemer köprü mah. 150. cad. Bartın İl Özel                                 İdaresi-İhale Salonu
    b)Tarihi ve saati                : 05.08.2019-10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. ihale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekli Akaryakıt Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunca düzenlenmiş Akaryakıt Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge,
İstekli Akaryakıt Dağıtım Pazarlama kuruluşunun bayisi ise;Bayisi olduğu akaryakıt Dağıtım Pazarlama Kuruluşundan almış olduğu bayilik yazısı,sözleşmesi veya lisansının verilmesi gerekmektedir.
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1.    Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.    Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5.İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ve özel sektöre yapılan petrol ürünleri satım işleri (nakliye dahil)
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.İhale dokümanının görülmesi:
7.1.ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2.ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kemer köprü mah. 150. cad. Bartın İl Özel İdaresi-İhale Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.istekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir, ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10.istekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
                                        BV:2019/206

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Sistemi: Olay Medya | Reklam