BARTIN İL ÖZEL İDARESİ TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Atıksu Arıtma Tesisleri İçin Ön Çöktürme ve Dengeleme Üniteleri yapım işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

İHALE İLANI 
ATIKSU ARITMA TESİSLERİ İÇİN ÖN ÇÖKTÜRME VE DENGELEME ÜNİTELERİ YAPIM İŞİ
BARTIN İL ÖZEL İDARESİ TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Atıksu Arıtma Tesisleri İçin Ön Çöktürme ve Dengeleme Üniteleri yapım işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası                    :2019/318298
1-İdarenin
    a)Adresi                    :Kemerköprü Mah. 150. Cad. No:2 74100                                 Merkez BARTIN MERKEZ/BARTIN
    b)Telefon ve faks numarası            :3782285020 - 3782276638 
    c)Elektronik Posta Adresi            : bilgi@barttinozelidare.gov.tr
    ç) İhale dokümanının görülebileceği
     internet adresi                    : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP
2-lhale    konusu yapım işinin
    a)Niteliği, türü ve miktarı            :3 Adet 400 Kişilik
                            Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale                                     dokümanı içinde bulunan idari                                         şartnameden ulaşılabilir.
    b)Yapılacağı yer                :Bartın Merkez İlçeye bağlı Budakdüzü                                    Arıönü ve Karasu Köyleri
    c) İşe başlama tarihi                :Sözleşmenin imzalandığı tarihten                                     itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak                                 işe başlanacaktır.

    ç) İşin süresi                    :Yer tesliminden itibaren 60 (altmış)                                     takvim günüdür. 
3-İhalenin
    a) Yapılacağı yer                :Bartın İl Özel İdaresi İhale Salonu
    b) Tarihi ve saati                :19.07.2019- 15:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1.    Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci malî müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.İş deneyim belgeleri:    
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği ekinde belirtilen
BI. ve BII. Grubu İşlerin Dışındaki Bina İşleri
4.4.2.Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat veya Çevre Mühendisliği
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.İhale dokümanın görülmesi
7.1.İhale  dokümanı idarenin adresinde görülebilir.
7.2.İhaleye teklif verecek olanların İhale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur
8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bartın İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir
10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1,20
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
                                                BV:2019/200
 

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Sistemi: Olay Medya | Reklam