6 ADET OKUL ONARIMI BARTIN İL ÖZEL İDARESİ/PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

6 ADET OKUL ONARIMI BARTIN İL ÖZEL İDARESİ/PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

6 ADET OKUL ONARIMI BARTIN İL ÖZEL İDARESİ/PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ Resmi İlanlar

İHALE İLANI

6 ADET OKUL ONARIMI BARTIN İL ÖZEL İDARESİ/PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

6 Adet Okul Onarımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. İhale Kayıt Numarası :2019/293483 1-İdarenin a) Adresi :Kemerköprü Mah. 150. Cad. No:2 74100 Merkez BARTIN MERKEZ/BARTIN b) Telefon ve faks numarası :3782285020 - 3782276638 c) Elektronik Posta Adresi :bilgi@bartinozelidare.gov.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu yapım işinin a) Niteliği, türü ve miktarı :Gökkuşağı Anaokulu Akçalı İlkokulu Mustafa Kemal Ortaokulu Kızılelma Ortaokulu Onarımı Şiremirçavuş İlkokulu Onarımı Akpınar İlkokulu Onarımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Yapılacağı yer :Bartın Merkez ve Köyleri c) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. ç) İşin süresi :Yer tesliminden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. 3- İhalenin a) Yapılacağı yer :Bartın İl Özel İdaresi İhale Salonu b) Tarihi ve saati :04.07.2019 - 09:30 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: (B) Üst Yapı Bina İşleri III.Grup İşler veya bu işlerin bakım,onarım,ikmal işleride benzer iş olarak kabul edilecektir 4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bartın İl Özel İdaresi İhale Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 14. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1 Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir. B.V:2019/174 Haber merkezi Bartın Belediyesi Sanat Atölyeleri Resim Atölyesi Yaz Sergisi açılışı gerçekleştirildi. Sergi, Bartın Belediyesi Yalı Yaşam Merkezi’nde bulunan Bartın Belediyesi Sanat Galerisinde 1 hafta süre ile sanatseverlere ev sahipliği yapacak. Bartın Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren resim Atölyesi, 8 aylık çalışmalarının “Resim Atölyesi Yaz Sergisi” ile taçlandırdı. Resim Eğitmeni Aysun Eskin nezaretinde 60 kursiyerin 125 eserinden oluşan sergisinin açılışı, sanatseverlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Resim Eğitmeni Aysun Eskin, katkılarından dolayı Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın’a teşekkür etti. Açılış töreni sırasında kursiyerlere katılım belgeleri, Belediye Başkan Yardımcısı Necmi Balık, Belediye Meclis Üyesi Semih Kaptan, Milliyetçi Hareket Partisi Bartın Kadın Kolları Başkanı Nuran Akmaz, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mahmut Şahin, İl Halk Kütüphanesi Müdürü Tülay Çetin, TSO Başkanı Halil Balık, Bartın Belediyesi Sanat Atölyeleri Eğitmenleri Ahmet Güldür ve İbrahim Boz tarafından takdim edildi. Resim Atölyesi yaz sergisi açıldı Haber merkezi Bartın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde kurulan Proje Uygulama Eğitim Merkezinde eğitim alan 4-6 yaş grubu okul öncesi öğrencileri karne heyecanı yaşadı. Bartın Valiliğinde yapılan karne dağıtım törenine Bartın Valisi Sinan Güner’in eşi Beyhan Güner, Vali Yardımcısı Hasan Ruhi Yaylacı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Mahmut Şahin, Bartın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Feridun Güler, İl Müftü Yardımcısı Hatice Yazıcıol ve aileler katıldı. Karnelerini Beyhan Güner ile Vali Yardımcısı Yaylacı’dan alan miniklerin sevinçleri gözlerinden okunurken gelecekte başarılı olacaklarının sözünü verdiler. Çocukların eğitimlerinde emeği geçen öğretmenlere teşekkür eden Beyhan Güner çocuklara iyi tatiller diledi. Muhammet Civan İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, 30 Haziran’daki Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girecek adaylardan nüfus cüzdanını veya T.C. Kimlik Kartını kaybeden adaylara Geçici Kimlik Belgesi verileceğini söyledi. Müdürlük bunun için 30 Haziran Pazar Günü 07:00-10:00 saatleri arasında Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğünün açık olacağını belirten Müdürlük, “30 Haziran 2019 tarihinde yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavına (2019-DGS) katılacak adaylardan nüfus cüzdanını veya T.C. Kimlik Kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen adaylar için "Sınava Giriş Belgesi" ile bir fotoğrafını yanında getiren adaylara yeni kart düzenleninceye kadar geçerli olacak "Geçici Kimlik Belgesi" verilmesi için İlimiz Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü 30.06.2019 Pazar günü 07:00-10:00 saatleri arasında açık tutulacaktır” ifadelerinde bulundu. DGS’ye girecek adaylar dikkat! İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, 30 Haziran’daki Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girecek adaylardan nüfus cüzdanını veya T.C. Kimlik Kartını kaybeden adaylara Geçici Kimlik Belgesi verileceğini söyledi. Adayların Geçici Kimlik Belgesiyle sınava girebileceğini kaydeden Müdürlük bunun için 30 Haziran Pazar Günü 07:00-10:00 saatleri arasında Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğünün açık olacağını belirtti. Miniklerin karne heyecanı Bartın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde kurulan Proje Uygulama Eğitim Merkezinde eğitim alan 4-6 yaş grubu okul öncesi öğrencileri karne heyecanı yaşadı. Ayşe ÖZGÜNDOĞDU Nihal ÇINÇIN Nevin ÖZBAKAN Nurdan EROĞLU Muhammet CİVAN Sahibi Sorumlu Müdür (Yazı İşleri Müdürü) Sayfa Editörü Muhabirler Günlük Siyasi Gazete Tel : (0378) 227 55 75 Basım yeri: Bartın Hergün Gazetesi Ofset Tesisleri Adres: Hendekyanı Caddesi No:91 Yönetim yeri Kemerköprü Mah. Çalıkoğlu Sk.No:15/8 HERGÜN, Basın Meslek İlkelerine Uymaya Söz Vermiştir Gazetemize Yazılan Yazıların Sorumluluğu Yazarlarına Aittir. email: bartinhergun@hotmail.com www. bartinhergungazetesi.com KURULUŞ 07.10.2009 Yerel süreli yayın İlan ve Abone tarifesi Resmi ilanlar tek sütun tarifi : 15,00 TL Yıllık yayın abone : 2.000 TL + (KDV) Diğer ilanlar pazarlığa tabidir 26 HAZİRAN 2019 ÇARŞAMBA YIL: 10 SAYI: 2982 Fahri Yazar: Tahsin Ötgüç - Deniz Kral - Bahri Akalın Güngör Gökdağ - Murat Karaman26/06/2019 BARTIN HERGÜN S

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Sistemi: Olay Medya | Reklam