18/150 MM YIKANMIŞ ELENMİŞ TORBALANMIŞ KÖMÜR BARTIN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

18/150 MM YIKANMIŞ ELENMİŞ TORBALANMIŞ KÖMÜR BARTIN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

18/150 MM YIKANMIŞ ELENMİŞ TORBALANMIŞ KÖMÜR BARTIN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Resmi İlanlar

İHALE İLANI

18/150 MM YIKANMIŞ ELENMİŞ TORBALANMIŞ KÖMÜR BARTIN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

18/150 mm Yıkanmış Elenmiş Torbalanmış Kömür alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası :2019/279571 1-İdarenin a) Adresi :Aladag Mahallesi 40.Sokak No:2 74100 BARTIN MERKEZ/BARTIN b) Telefon ve faks numarası :3782277279 - 3782275220 c) Elektronik Posta Adresi :bartinlojistik@egm.gov.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ internet adresi (varsa): 2-İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı :50 Ton 18/1500 mm Yıkanmış Elenmiş Torbalanmış Kömür Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Teslim yerleri :Çevik Kuvvet /Bölbge Trafik Şube Müdürlüğü Hizmet Binası 25 Ton, Polismisafirevi-Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü 25 Ton c) Teslim tarihi :Malın tamamı İş başlanma tarihinden itibaren, engeç 10 gün içerisinde teslim edilecektir. 3- İhalenin a) Yapılacağı yer :Bartın İl Emniyet Müdürülüğü Lojistik Şube Müdürü Odası Aladağ Mah. 374. Sok. No:1 Bartın b) Tarihi ve saati :01.07.2019 - 14:00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: İstekliler İthalatçı ise ithalatçı Kayıt Belgesi, Üretici ise Uygunluk İzin Belgesi, Dağıtıcı ise Dağıtıcı Kayıt Belgesi, Satıcı ise Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi ni teklif zarflarında sunmak zorundadırlar 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 .İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bartın İl Emniyet Müdürülüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Satınalma Büro Amirliği Aladağ Mah. 374. Sok. No:1 Bartın adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 14. Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. BV:2019/168 İş dünyası Safranbolu’da buluşacak Bartın Girişimci ve Sanayici İş İnsanları Derneği’nin de (BAGSİAD) üyesi olduğu Batı Karadeniz Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BAKZİFED), Türkiye’nin İkilemi: “Orta Gelir ve Orta Demokrasi Tuzakları Politika Belgesi’nin tanıtım toplantısına ev sahipliği yapacak. Ayşe ÖZGÜNDOĞDU Nihal ÇINÇIN Nevin ÖZBAKAN Nurdan EROĞLU Muhammet CİVAN Sahibi Sorumlu Müdür (Yazı İşleri Müdürü) Sayfa Editörü Muhabirler Günlük Siyasi Gazete Tel : (0378) 227 55 75 Basım yeri: Bartın Hergün Gazetesi Ofset Tesisleri Adres: Hendekyanı Caddesi No:91 Yönetim yeri Kemerköprü Mah. Çalıkoğlu Sk.No:15/8 HERGÜN, Basın Meslek İlkelerine Uymaya Söz Vermiştir Gazetemize Yazılan Yazıların Sorumluluğu Yazarlarına Aittir. email: bartinhergun@hotmail.com www. bartinhergungazetesi.com KURULUŞ 07.10.2009 Yerel süreli yayın İlan ve Abone tarifesi Resmi ilanlar tek sütun tarifi : 15,00 TL Yıllık yayın abone : 2.000 TL + (KDV) Diğer ilanlar pazarlığa tabidir 24 HAZİRAN 2019 PAZARTESİ YIL: 10 SAYI: 2980 Fahri Yazar: Tahsin Ötgüç - Deniz Kral - Bahri Akalın Güngör Gökdağ - Murat Karaman24/06/2019 BARTIN HERGÜN Sayfa 5 Sa

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Sistemi: Olay Medya | Reklam