BARTIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ'NE

BARTIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ'NE

BARTIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ'NE Resmi İlanlar

İHALE İLANI
BARTIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ'NE BAĞLI ORUÇ REİS VE ÇEŞM_İ CİHAN ERKEK YURTLARINA 2019 YILI TAŞ KÖMÜRÜ ALIMI
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI BARTIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Oruç Reis ve Çeşm_i Cihan Erkek Yurtlarına 2019 yılı Taş Kömürü Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası                :2019/266395
1-İdarenin
    a) Adresi                :GÖLBUCAGI MAH. 558. Sokak No:1 74100                                 BARTIN MERKEZ/BARTIN
    b) Telefon ve faks numarası        :3782271053 - 3782271037
    c) Elektronik Posta Adresi        :bartin@gsb.gov.tr
    ç) İhale dokümanının 
    görülebileceği internet adresi (varsa)    :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
    a) Niteliği, türü ve miktarı        :120 Ton Taş Kömür Alımı
                        Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı                             içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
    b) Teslim yeri                :Adresleri Teknik Şartnamede belirtilen İl                                 Müdürlüğümüze bağlı Yurt Müdürlükleri
    c) Teslim tarihleri            :İşin sözleşmesi imzalanmasıyla 180 gün                                 içerisinde Yurt Müdürlükleri İhtiyaçları dikkate                                 alınarak peyderpey alınarak hakedişler ödenecek                            tir.
3- İhalenin
    a) Yapılacağı yer            :Gölbucağı Mah. 558. Sok. No:1 Merkez/BARTIN
    b) Tarihi ve saati            :27.06.2019 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İhaleye katılacak istekliler durumlarına göre aşağıdaki belgelerden birini sunmak zorundadır.
1.İthalatçılar; İthalat Kayıt Belgesi
2.Üreticiler; Uygunluk İzin Belgesi
3. Dağıtıcılar; Herhangi bir ilden alınmış Dağıtıcı Kayıt Belgesi
4. Satıcılar; Herhangi bir ilden alınmış Katı Yakıt Satıcı Belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.  Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
                                        BV:2019/161
 

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Sistemi: Olay Medya | Reklam