BARTIN İL ÖZEL İDARESİ TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

 BARTIN İL ÖZEL İDARESİ TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

 BARTIN İL ÖZEL İDARESİ TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Resmi İlanlar

İHALE İLANI

ÇAKRAZ İÇME SUYU YAPIM İŞİ

 BARTIN İL ÖZEL İDARESİ TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Çakraz İçme Suyu Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir, ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası                                                     :2019/264299

1-İdarenin

                a) Adresi                                                            :Kemerköprü Mah. 150. Cad. No:2 74100 Merkez                                                                                                          BARTIN MERKEZ/BARTIN

                b)Telefon ve faks numarası                       : 3782285020 - 3782276638

                c)Elektronik Posta Adresi                            :bilgi@bartinozelidare.gov.tr

                ç) İhale dokümanının görülebileceği

                internet adresi                                                :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

                a)Niteliği, türü ve miktarı                            :6521 Mt. Ø90mm PE100 PN10 ŞEBEKE HAT                                                                                                                      LARI 700 Mt. Ø125mm PE100 PN10 ŞEBEKE                                                                                                                      HATLARI 309 Mt. Ø180mm PE100 PN10                                                                                                                              ŞEBEKE HATLARI 365 Mt. Ø225mm PE100 PN10                                                                                               ŞEBEKE HATLARI

                                                                                              Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı                                                                                                             içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

                b)Yapılacağı yer                                               :Amasra İlçesine Bağlı Çakrazşeyhler Köyü

                c)İşe başlama tarihi                                        :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün                                                                                                            içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

                ç) İşin süresi                                                      :Yer tesliminden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim                                                                                                                            günüdür

3-ihalenin

                a)Yapılacağı yer                                :Bartın il Özel İdaresi ihale Salonu

                b)Tarihi ve saati                                               :18.06.2019 - 15:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya imza Sirküleri.

4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen             teklif mektubu.

4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen             geçici teminat.

4.1.5lhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından

fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde,ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde

bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu   ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri;

4.4.1.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği ekinde belirtilen

IV.GRUP: İçme-Kullanma Suyu ve Kanalizasyon Tesisleri

4.4.2.Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bartın İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bartın İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğerhususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1,20

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

                                                                                                                                                             B.V:2019/156

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Sistemi: Olay Medya | Reklam