BARTIN  ÜNİVERSİTESİ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞKETİM KURUMLARI BARTIN  ÜNİVERSİTESİ

BARTIN  ÜNİVERSİTESİ Resmi İlanlar

İHALE İLANI 
HARİCİ VERİ DEPOLAMA ÜNİTESİ VE SUNUCU SATIN ALINACAKTIR 
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞKETİM KURUMLARI BARTIN 
ÜNİVERSİTESİ
Harici Veri Depolama Ünitesi ve Sunucu Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası                :2019/208935
1-İdarenin
    a)Adresi                :BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ                                İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı /Ağdacı Mh.                                 74100 BARTIN MERKEZ/BARTIN
    b)Telefon ve faks numarası        :0378 223 53 17 - 223 53 38 - 0378 223    50 21
    c)Elektronik Posta Adresi        :imidb@bartin.edu.tr
    ç) İhale dokümanının            :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
    görülebileceği internet adresi
    (varsa) 
2-İhale konusu malın
    a)Niteliği, türü ve miktarı        : 1 Adet Harici Veri Depolama Ünitesi ve 2 Adet                                 Sunucu Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan                                 ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden                             ulaşılabilir.
    b)Teslim yeri                : Bartın Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı                             Sistem     Odası (Ağdacı Kampüsü - Merkez/Bartın)

    c)Teslim tarihi                : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 45                                 takvim günü içerisinde sözleşmenin 10.1.1. mad                                desinde belirtilen yerlere teslim ve kurulumu ile                                 Teknik Şartnamede belirtilen hususların tamamının                         yerine getirilmesine müteakip her türlü test ve                                 diğer ayarları yapılıp eğitimi verildikten sonra                                 çalışır vaziyette teslim edilecektir. 
 3-İhalenin
    a) Yapılacağı yer            : Bartın Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire                                 Başkanlığı İhaleSalonu (Ağdacı Mh -74100 -                                 Merkez / BARTIN)
    b)Tarihi  ve saati            : 29.05.2019 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1.    Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.    Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a)İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b)Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c)Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a)Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b)Adayın veya İsteklinin üyesi okluğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c)Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya ünvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi,
d)Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
Aday veya istekli imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edecektir.
4.3.2.Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler tarafından teklif edilen Harici Veri Depolama Ünitesi ve Sunucunun marka, model ve özelliklerini gösteren katalog veya broşürlerden biri teklif zarfı içinde verilecektir.
5.Ekonomik    açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 15 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bartın Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (Ağdacı Mah -74100 - Merkez / BARTIN) (Ancak; İhale dokümanlarını İdareden almak isteyenlerin öncelikle Bartın Üniversitesinin Ziraat Bankası Bartın Şubesinde bulunan TR24 0001000052 51609669 5001 nolu hesabına doküman bedelini yatırmaları ve buradan alacakları dekont karşılığında İdareye başvurmaları gerekmektedir.) adresinden satın alınabilir.
7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bartın Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (Ağdacı Mah -74100 - Merkez / BARTIN) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
                                        BV:2019/133
   

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Sistemi: Olay Medya | Reklam