Meclis, nisan karar özetlerini yayımladı

31 Mart yerel seçimleri sonrasında yeniden oluşan ve yeni üyeleriyle birlikte yoluna devam eden İl Genel Meclisi seçim sonrasında gerçekleştirdiği ilk nisan ayı gündem toplantılarında aldığı kararların özetlerini yayımladı.

Meclis, nisan karar özetlerini yayımladı Güncel

31 Mart yerel seçimleri sonrasında yeniden oluşan ve yeni üyeleriyle birlikte yoluna devam eden İl Genel Meclisi seçim sonrasında gerçekleştirdiği ilk nisan ayı gündem toplantılarında aldığı kararların özetlerini yayımladı. Geçen dönem olduğu gibi yeni dönemde de İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun başkanlığında yoluna devam eden Meclis Nisan Gündemi çerçevesinde 16 konuyu görüşerek karara bağladı. Meclisin nisan toplantılarında aldığı kararlar ise şu şekilde:

“ 1- Başkan Abdullah Kaleli, Meclis Başkanı seçimi için mühürlü oy pusulaları ile seçim zarflarını dağıttırarak, Gizli Oylama yapıldı. Yapılan tasnifinde 12 oy kullanıldığı tespit edildi ve Kenan Dursun 12 oy alarak İl Genel Meclis Başkanı seçildi.

2- Asıl 2 adet Kâtip üye seçimi için mühürlü oy pusulaları ile zarflar dağıtılarak Gizli Oylama yapıldı. Yapılan tasnifinde 12 oy kullanıldığı, Göker Giray Gülsoy 12 oy, Bekir Karabacak 11 oy alarak Asıl Katip Üye seçildiler. Yedek 2 adet Kâtip üye seçimi için mühürlü oy pusulaları ile zarflar dağıtılarak Gizli Oylama yapıldı. Yapılan tasnifinde 12 oy kullanıldığı, Atnen Aydoğan 12  oy, Ayhan Özçelik 12 oy alarak Yedek Kâtip Üye seçildiler. Başkan Kenan Dursun, I. Başkan Vekili seçimi için mühürlü oy pusulaları ile seçim zarflarını dağıttırarak, Gizli Oylama yapıldı. Yapılan tasnifinde 12 oy kullanıldığı tespit edildi. Ali Eyüp Ustaoğlu 12 oy alarak I. Başkan Vekili seçildi. İkinci Başkan Vekili seçimi için mühürlü oy pusulaları ile zarflar dağıtılarak Gizli Oylama yapıldı. Yapılan tasnifinde 12 oy kullanıldığı tespit edildi. Kadir Saraç 12 oy alarak II. Başkan Vekili seçildi.

3- İl Encümeni seçimi için mühürlü oy pusulaları ile İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19'uncu maddesine göre Gizli Oylama yapıldı. Yapılan tasnifinde 12 oy kullanıldığı tespit edildi. Uğur Yılmaz (Merkez) 12 oy, Bekir Karabacak (Amasra) 12 oy, Ayhan Özçelik (Kurucaşile ) 12 oy aldıkları tespit edilerek İl Encümen Üyesi seçildiler.

4- 9 adet Komisyondan Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonunun 5, Plan Bütçe Komisyonunun 7, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 7, Çevre ve Sağlık Komisyonunun 5, Tarım Komisyonunun 5, Çeşitli işler Komisyonunun 5, İçişleri komisyonunun 5, Sanayi Ticaret ve Turizm Komisyonunun 5 ve İnsan Kaynakları ve ARGE Komisyonunun 5 kişiden oluşturarak verilen tekliflere göre ayrı ayrı işarı oylaması yapıldı.

5- Vilayetler Birliğinde İlimizi temsil etmek üzere görev yapacak 1 adet asil ve 1 adet yedek temsilci seçimi ile ilgili İl Genel Meclis Üyelerinden asil üye olarak Kenan Dursun, yedek üye olarak Ayhan Özçelik aday gösterildi. İl Genel Meclis Başkanı Kenan Dursun asil üye, İl Genel Meclis Üyesi Ayhan Özçelik’in yedek üye olarak seçilmesine

6- Mahalli idareler Birliğinde görev yapacak 3 adet asil ve 1 adet yedek temsilci seçimi ile ilgili Adalet ve Kalkınma Partisinden İl Genel Meclis Üyelerinden asil üye olarak Kadir Saraç, Ali Eyüpustaoğlu, Bekir Karabacak, yedek üye olarak Ayhan Özçelik aday gösterildi. Cumhuriyet Halk Partisi İl Genel Meclis Üyesinden ise asil üye olarak Abdullah KALELİ aday gösterildi. Yapılan oylama sonucunda Adalet ve Kalkınma Partisi için aday gösterilen İl Genel Meclis Üyeleri 8 oy, Cumhuriyet Halk Partisi adayı 3 oy alarak , İl Genel Meclis Üyelerinden Kadir Saraç, Ali Eyüpustaoğlu, Bekir Karabacak asil üye, Ayhan Özçelik'in de yedek üye olarak seçilmesine

7- Bartın İl İnsan Hakları Kurulu’nda görev yapacak 1 adet temsilci seçimi ile ilgili İl Genel Meclis Üyesi Ali Eyüpustaoğlu aday gösterildi. Cumhuriyet Halk Partisi İl Genel Meclis Üyesinden ise asil üye olarak Abdullah Kaleli aday gösterildi. Yapılan oylama sonucunda Adalet ve Kalkınma Partisi için aday gösterilen il genel meclis üyesi 8 oy, Cumhuriyet Halk Partisi adayı 3 oy alarak  İl Genel Meclis Üyesi Ali Eyüpustaoğlu'nun Bartın il insan Hakları Kurulu'nda görev yapmak üzere seçilmesine

8- İlimiz Ulus İlçemize bağlı Uluköy Köyü Köy Yerleşik Alanı ve Civarının Tespiti teklifinin 3194 Sayılı İmar Kanunu ile bu kanuna dayalı çıkartılan Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 4. maddesinin değişik 4. bendi ve değişik 43 üncü maddesi ile 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 73. Maddesi ile başlığıyla birlikte değiştirilen 3194 sayılı İmar Kanununun 27. Maddesi ve 5302 Sayılı İl Özel idaresi Kanunun 10/c maddesi uyarınca ilgili mevzuatlara uygun olarak hazırlanan dosyanın imar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun okunduğu şekliyle kabulüne, Ek’li paftaların belirtildiği şekilde onaylanmasına

9- Ulus İlçemize bağlı Üçsaray Köyü Köy Yerleşik Alanı ve Civarının Tespiti teklifinin 3194 Sayılı imar Kanunu ile bu kanuna dayalı çıkartılan Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 4. maddesinin değişik 4. bendi ve değişik 43 üncü maddesi ile 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 73. Maddesi ile başlığıyla birlikte değiştirilen 3194 sayılı imar Kanununun 27. Maddesi ve 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 10/c maddesi uyarınca ilgili mevzuatlara uygun olarak hazırlanan dosyanın İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun okunduğu şekliyle kabulüne, Ek'li paftaların belirtildiği şekilde onaylanmasına

10- İlimiz Merkez ilçeye bağlı Merkez İlçeye bağlı Uğurlar Köyü sınırları içerisinde bulunan, niteliği Orman vasıflı taşınmaz üzerindeki alana 300 adetlik Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilite Merkezi yapılacağından Kamu Hizmet Alanı Amaçlı 37033 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı ve Resmi Kurum Alanı (Hayvan Barınağı) amaçlı 37074 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planının imar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu doğrultusunda onaylanmasının uygunluğuna

11- 5302 sayılı İl Özel  İdaresi Kanununun İl Genel Meclisinin Görev ve  Yetkileri başlıklı 10 uncu maddesinin (a) bendi "Stratejik plân ile yatırım  ve çalışma programlarını, İl Özel idaresi faaliyetlerini ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve karara bağlamak"  hükmü gereğince; İl Özel İdaremizce planlanan "Bartın Güzelcehisar Sahili Peyzaj Düzenleme Uygulama Projesi" nin 2019 Mali Yılı Ek Çalışma ve Yatırım Programına alınmasına

12- 5302 sayılı il Özel İdaresi Kanununun il Genel Meclisinin Görev ve Yetkileri başlıklı 10 uncu maddesinin (a)   bendi "Stratejik plân ile yatırım  ve çalışma programlarını, il Özel İdaresi faaliyetlerini ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve karara bağlamak" hükmü gereğince; il özel Idaremizce planlanan, "Kurucaşile Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı" projesinin 2019 Mali Yılı Ek Çalışma ve Yatırım Programına alınmasına.

13- 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun İl Genel Meclisinin Görev ve Yetkileri başlıklı 10 uncu maddesinin (a) bendi "Stratejik plân ile yatırım  ve çalışma programlarını, İl Özel idaresi faaliyetlerini ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve karara bağlamak" hükmü gereğince; İl Özel İdaremizce planlanan, Bartın Eski Ortaokulunun (Bodasaki Konağı) Zemin Etüdü, Restitüsyon Restorasyon ve Uygulama Projeleri ile Bina Yapım İşi Projesinin 2019 Mali Yılı Ek Çalışma ve Yatırım Programına alınmasına

14- Arıönü Köyü Mugada Mevkii Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili imar planının onaylanmasına

15- İl Özel İdaremiz bünyesinde: 1- içme Suları işletmesi,  2-Beton ve Beton Parke işletmesi, 3- Sosyal Tesis İşletmesi, 4- Toprak Analiz Laboratuvar işletmesi,  5- Güneş Enerjisi Üretim Tesisi İşletmesi faaliyet alanlarında ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde Bütçe içi İşletme kurulmasına ihtiyaç duyulduğu bildirilmektedir. 5302 Sayılı İI Özel idaresi Kanununun İ I Genel Meclisinin görev ve yetkileri başlıklı 10. Maddesinin (e) bendinde " Bütçe içi işletmeler ile Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek" yine aynı kanunun İşletme Tesisi başlıklı 53. Maddesinde " İl Özel idaresi, özel gelir ve gideri bulunan hizmetlerini İçişleri Bakanlığının izniyle bütçe içi işletme kurarak yapabilir. Bu işletmeler İl Özel İdaresinin tâbi olduğu usule göre denetlenir.” Hükmü gereğince II Özel İdaremiz İşletme ve iştirakler Müdürlüğü bünyesinde Bütçe İçi

16- İl Genel Meclisi üyeleri Ali Eyüpustaoğlu, Uğur Yılmaz, Ayhan Özçelik, Kadir Saraç, Atnen Aydoğan, Orhan Ölçek, Abdullah Kaleli, Bahattin Kazguç, Nurdanur Karakurt tarafından Meclis Başkanlığına verilen 16 Nisan 2019 tarih ve 5085 sayılı Meclis Önerisi İl Genel Meclisinin 2019 yılı Nisan ayı toplantı döneminde okundu ve görüşüldü. Söz konusu dosyanın Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çeşitli İşler Komisyonuna havalesi Meclisin işarı oylarına sunularak oybirliği ile karar verildi.”

Muhammet CİVAN

Muhammet CİVAN / Editör

Tüm Yazıları

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Sistemi: Olay Medya | Reklam