İHALE İLANI

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(

İHALE İLANI Resmi İlanlar

İHALE İLANI
ISINMA AMAÇLI KÖMÜR (TİP-1)
İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(BARTIN) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
Isınma Amaçlı Kömür (Tip-1) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası                 : 2019/169544
1-İdarenin
    a)Adresi                :İI Jandarma Komutanlığı Orduyerı Mah. 183.                                 Sok.Kaynarca Mevki 74100 Merkez/BARTIN
    b)Telefon ve faks numarası        :3782275894 - 3782288322
    c)Elektronik Posta Adresi        :bartiniym@gov.tr
    ç) İhale dokümanının 
    görülebileceği internet adresi (varsa)    : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale    konusu malın
    a)Niteliği, türü ve miktarı        : 117.000 Kg. ağırlığında Isınma Amaçlı Kömür                                 (Tip 1)
                        Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı                             içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
    b)Teslim yerleri            :İhale dosyası muhteviyatında bulunan kömür 
                        teslim yerleri ve miktarları çizelgesinde                                     belirtilmiştir.
    c)Teslim tarihi                : Taahhüt konusu kömür, sözleşmenin                                     imzalanmasını takip eden günden itibaren. Kömür                             Teslim Yeri ve Miktarları Çizelgesinde belirtilen bir                            liklere belirtilen miktarda 45 (kırkbeş) takvim günü                             içerisinde defaten teslim edecektir.
3-İhalenin
    a)Yapılacağı yer                   : Orduyeri Mah. 183. Sok. No:33 74100 - Merkez /                             Bartın (Bartın İl J.K.lığı İhale Salonu)
    b)Tarihi ve saati                   :30.04.2019 - 15:00
4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3.    İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İhaleye katılacak firmalar tarafından; ithalatçılar için “ithalatçı kayıt belgesi”, üreticiler için “Uygunluk İzin Belgesi”, dağıtıcılar için herhangi bir ilden alınmış “Dağıtıcı Kayıt Belgesi”, satıcılar için herhangi bir ilden alınmış “Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi” nin aslı/aslının idare veya noterce onaylı sureti ihale komisyonuna verilecektir. ısınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin kontrolü yönetmeliğinde belirtilen Uygunluk Belgesi veya Uygunluk İzin Belgesi ile Satış İzin muayene ve kabul komisyonuna sunulacaktır.
4 1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1.    Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.    Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren  belgeler  ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bartın İl Jandarma Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı adresinden satın alınabilir.
7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Orduyeri Mah. 183. Sok. No:33 74100 - Merkez / Bartın (Bartın İl J.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak İhaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
ihale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
B.V:2019/95

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Sistemi: Olay Medya | Reklam