İLAN KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ- 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ- 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İLAN KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ- 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Resmi İlanlar

İHALE İLANI 
OCAK TAŞINDAN BAKIM AGREGASI SATIN
 ALINACAKTIR
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ- 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Karayolları 156 (Bartın) Şube Şefliğine Ocak Taşından Bakım Agregası Temini ve Nakli alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası                :2019/106257
1-İdarenin
    a) Adresi                :Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı                                 No:53 37100 MERKEZ/KASTAMONU
    b) Telefon ve faks numarası        :3662152335 - 3662152341
    c) Elektronik Posta Adresi        :bol15@kgm.gov.tr
    ç) İhale dokümanının görülebileceği     :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
    internet adresi (varsa)    
2-İhale konusu malın
    a) Niteliği, türü ve miktarı        :OCAK TAŞINDAN KONKASÖR İLE KIRILMIŞ VE                         ELENMİŞ ; 50 mm2"LİK ALTTEMEL MALZEMESİ                             TEMİNİ VE NAKLİ 1.000 metreküp , PLENT                                 AGREGASI TEMİNİ VE NAKLİ 30.000 metreküp                             ve TUZA KARIŞIM AGREGASI TEMİNİ VE NAKLİ                             3.000 metreküp 
                        Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı                             içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
    b) Teslim yerleri                :İtinererde gösterilen depo yerlerinde teslim                                 alınacaktır.
    c) Teslim tarihi                :İşe başlama tarihinden itibaren 100 takvim                                 günüdür.
3- İhalenin
    a) Yapılacağı yer            :Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No:                         53 37100 KASTAMONU
    b) Tarihi ve saati            :02.04.2019 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
                                                BV:2019/69
 

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Sistemi: Olay Medya | Reklam