İHALE İLANI DEVLET HASTANESİ -

İHALE İLANI

İHALE İLANI DEVLET HASTANESİ - Resmi İlanlar

İHALE İLANI
KIRTASİYE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
DEVLET HASTANESİ -BARTIN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
6 KALEM KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası                :2019/83749
1-İdarenin
    a) Adresi                :Tuna Mah. Ömer Tepesi Mevkii 74100 BARTIN                                  MERKEZ/BARTIN
    b) Telefon ve faks numarası        :3782277620 - 3782273657
    c) Elektronik Posta Adresi        :bartindhs1@saglik.gov.tr
    ç) İhale dokümanının görülebileceği 
    internet adresi (varsa)            :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
    a) Niteliği, türü ve miktarı:    
                        6 KALEM- KIRTASİYE MALZEME ALIMI 
                        Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı                             içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
    b) Teslim yeri                :Bartın Devlet Hastanesi
    c) Teslim tarihi                :Sözleşmenin imzalandığının, idare tarafından yük                            lenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği                                 adrese yapılacak işe başlama talimatının                                 tebliğinden itibaren mal teslim edilecek / işe                                 başlanacaktır. İşin süresi 180 (yüzseksen) takvim                             günüdür. Mallar, idarenin talep ettiği miktarlarda ve                             sipariş mektubunu takiben 15 (onbeş) takvim günü                             içerisinde teslim edilecektir. Malzemeler en az 1 en                         fazla 3 parti halinde teslim edilecektir.
3- İhalenin
    a) Yapılacağı yer            :Bartın Devlet Hastanesi( Tuna Mah. Ömertepesi                             Mevkii Merkez BARTIN )
    b) Tarihi ve saati            :19.03.2019 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler teklif ettikleri malzemelerden Teknik Şartnamede belirtilen miktarda adet cilt/top örneklerini numune olarak ihale sıra nosunu belirterek bir tutanağa bağlı olarak teklifleriyle birlikte vereceklerdir.Numunesi olmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bartın Devlet Hastanesi Türkiye Halk Bankası Bartın Şubesi nezdindeki TR12 0001 2009 2530 0005 0000 43 nolu hesaba doküman satış bedeli yatırılıp dekont ile Bartın Devlet Hastanesi Satınalma Birimi ( Tuna mah. Ömertepesi Mevkii Merkez/BARTIN) adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bartın Devlet Hastanesi Satınalma Birimi ( Tuna Mah. Ömertepesi Mevkii Merkez BARTIN ) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
                                        B.V:2019/63
 

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Sistemi: Olay Medya | Reklam