BARTIN DENİZ KOMUTANLIĞI

BARTIN DENİZ KOMUTANLIĞI BAĞLISI BARTIN HİZMET DESTEK BİRLİKLERİ KOMUTANLIĞINDA YER ALAN "KAZAN DAİRESİ TADİLATI VE KAZAN YENİLENMESİ" BARTIN ONR.DST.K. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

BARTIN DENİZ KOMUTANLIĞI Resmi İlanlar

İHALE İLANI
BARTIN DENİZ KOMUTANLIĞI BAĞLISI BARTIN HİZMET DESTEK BİRLİKLERİ KOMUTANLIĞINDA YER ALAN "KAZAN DAİRESİ TADİLATI VE KAZAN YENİLENMESİ"
BARTIN ONR.DST.K. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI
BARTIN DENİZ KOMUTANLIĞI BAĞLISI BARTIN HİZMET DESTEK BİRLİKLERİ KOMUTANLIĞINDA YER ALAN "KAZAN DAİRESİ TADİLATI VE KAZAN YENİLENMESİ" yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası                :2019/46809
1-İdarenin
    a) Adresi                :BOĞAZ MEVKII BARTIN MERKEZ/BARTIN
    b) Telefon ve faks numarası        :3782386204 - 3782386809
    c) Elektronik Posta Adresi        :bartin.bodk@dzkk.tsk.tr
    ç) İhale dokümanının             :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
    görülebileceği internet adresi
2-İhale konusu yapım işinin
    a) Niteliği, türü ve miktarı        :KALORİFER TESİSAT % 100 GENEL BAKIM VE                             ONARIMIAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale                                 dokümanı içinde bulunan idari şartnameden                                 ulaşılabilir.
    b) Yapılacağı yer            :BARTIN DENİZ KOMUTANLIĞI (BOĞAZ MEVKİİ                             - BARTIN)
    c) İşe başlama tarihi            :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün                             içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
    ç) İşin süresi                :Yer tesliminden itibaren 20 (yirmi) takvim günüdür.
3- İhalenin
    a) Yapılacağı yer            :KDZ.BÖLGE KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSY                                ONU BAŞKANLIĞI KDZ.EREĞLİ / ZONGULDAK
    b) Tarihi ve saati            :15.02.2019 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;
İstenilebilecek her türlü sicil, izin, ruhsat,onay veya benzeri belgelerin alınması yükleniciye aittir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İşlere Dair Tebliğin (C) Sıhhi Tesisat ve Mekanik Tesisat İşlerinden II.Grup Isıtma-Soğutma, Havalandırma ve İklimleme Tesisatı İşleri ile IV. Grup Gaz Tesisatı İşleri Bu İhalede Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Makine Mühendisi
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı BARTIN ONARIM DESTEK KOMUTANLIĞI - BOĞAZ MEVKİİ BARTIN adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KDZ.BÖLGE KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI KDZ.EREĞLİ / ZONGULDAK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 100 (yüz) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
                                        B.V:2019/ 33

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Sistemi: Olay Medya | Reklam