ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-ZONGULDAK

ilan

 ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-ZONGULDAK Resmi İlanlar

İHALE İLANI 
FONKSİYONEL ORMAN AMENAJMAN PLANI VE HARİTALARININ YAPIMI
HİZMETİ ALINACAKTIR
 ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-ZONGULDAK DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Bartın Orman İşletme Müdürlüğü, Bartın,İnkum,Amasra ve Kurucaşile Orman işletme Şeflikleri Ekosistem tabanlı Fonksiyonel Orman Amenajman Planı ve haritalarının yapımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN                    :2019/30544
1-İdarenin
    a)Adı                : ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-ZONGULDAK DİĞER                             ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR    ORMAN GENEL                             MÜDÜRLÜĞÜ
    b)Adresi            :Tepebasi Mah. Kapuz Cad. 26 67030    Tepebaşı
                    ZONGULDAK MERKEZ/ZONGULDAK
    c)Telefon ve faks numarası    : 3722532161 - 3722513301
    ç) İhale    dokümanının        : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
    görülebileceği ve e-imza
    kullanılarak indirilebileceği
    internet sayfası
2-İhale    konusu hizmet alımın
    a)Adı                   :Bartın Orman İşletme Müdürlüğü, Bartın,İnkum,Amasra                         ve Kurucaşile Orman işletme Şeflikleri Ekosistem tabanlı                         Fonksiyonel Orman Amenajman Planı ve haritalarının                             yapımı
    b)Niteliği, türü ve miktarı    :Kısım1:Bartın ve İnkum Orman İşletme Şeflikleri                             Amenajman Planı Yapımı (2Adet Plan) Kısım:2 Amasra ve                     Kurucaşile Orman İşletme Şeflikleri Amenajman Planı                             Yapımı (2 Adet Plan) Ayrıntılı Bilgiye EKAP’ta yer alan                             İhale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden                             ulaşılabilir.
c)Yapılacağı/teslim edileceği yer    :Bartın Orman İşletme Müdürlüğü Bartın, İnkum, Amasra                         ve Kurucaşile İşletme Şeflikleri Şeflik sınırları 
ç) Süresi/teslim tarihi            : İşe başlama Tarihi 10.06.2019 , İşin Bitiş Tarihi                             13.12.2019 
d) İşe başlama tarihi            :10.06.2019
3-İhalenin
    a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati    : 20.02.2019 - 10:00
    b)İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)    : Zonguldak                                     Orman bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak    kriterler:
4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3.    İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
İhale konusu danışmanlık hizmet alımı; 29/06/2006 tarihli ve 5531 sayılı "Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun" a göre yapıldığından; aday veya istekli Serbest Ormancılık Büro ve Şirketin; ihale konusu işin yerine getirilmesi için ilgili ihale yönetmeliğinde belirtilen(sicil, izin, ruhsat v.b) belgelerin karşılığı ve ihale tarihinde büro ve şirketin faal olduğunu gösteren, 5531 Sayılı Kanunun 4. ve 5. Maddelerindeki Orman Mühendisliği konularına ait ihaleli işler için düzenlenen orman mühendisleri odasından alınmış "Serbest Ormancılık/Orman Ürünleri/Büro ve Şirketi Oda Tescil ve 5531 Sayılı Kanuna Ait Mesleki faaliyet İhale Yetkinlik Belgesi"
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1.    Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2.    Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede    belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamuya ve Özel sektöre yapılmış; Ormancılık faaliyetleri ile ilgili, envanter, ölçüm ve haritalandırmaya dayalı her türlü plan ve proje yapımı işleri
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9.İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10.Bu    ihalede,    kısmı teklif verilebilir.
11.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda
geçici teminat    vereceklerdir.
12. Bu    ihalede    elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum     olarak    ihaleye    teklif    verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Mühendislik Hizmetleri / 0,78 Aşırı düşük teklif değerlendirme    yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
BV:2019/26
 

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Sistemi: Olay Medya | Reklam