BARTIN İL ÖZEL İDARESİ PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

ilan

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ Resmi İlanlar

İHALE İLANI 
ETÜD PROJE HİzMETİ ALINACAKTIR
BARTIN İL ÖZEL İDARESİ PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ
Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Merkez, İlçe Hizmet Binaları Deprem Güçlendirme TahkikIerinin ve projelerinin hazırlanması işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu Ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası            : 20181701290
1-İdarenin
    a) Adresi            :Kemerköprü Mah. 150. Cad. No:2 74100 Merkez BARTIN
                    MERKEZ/BARTIN
    b) Telefon ve faks numarası    :3782285020 - 3782276638
    c) Elektronik Posta Adresi         :bilgi@bartinozelidare.gov.tr
    ç) ihale dokümanının         : https://ekap.kik.gov.trlEKAP/
    görülebileceği internet adresi
2-İhale konusu hizmetin
    a) Niteliği, türü ve miktarı     : 5 Adet Hizmet Binası Deprem Güçlendirme Tahkikierinin                          ve projelerinin hazırlanması işi
                    Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde                             bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
    b) Yapılacağı yer         :Bartın Merkez ve ilçeleri
    c) Süresi             :işe başlama tarihinden itibaren i50(yüz elli) gündür
3- İhalenin
    a) Yapılacağı yer        :Bartın İl Özel İdaresi ihale Salonu
    b) Tarihi ve saati        :28.01.2019- 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklifvermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile
tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza
sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptınlamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde
bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forına uygun
belge,4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen
bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş, binaların deprem dayanımına yönelik her türlü
inceleme ve/veya güçlendinne projesini hazırlama işi benzer iş olarak kabul edilecektir.
S.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fıyat esasına göre belirlenecektir.
6. ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bartın iı Özel
İdaresi Plan Proje inşaat ve Yatırım Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
ihale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak
isteyenler, posta masrafı dahil 160 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini T.C. Ziraat Bankası Bartın
Şubesi: TR950001000052300230285005 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın
almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın
alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının
gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks
numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır.
İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının
posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da
dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya
verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. ihaleye teklifverecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bartın İl Özel İdaresi İhale Salonu adresine elden teslim
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. istekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. ihale sonucu, ihale üzerine bırakılan
istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için
teklif verilecektir.
10. istekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklifverilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı
teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiItme yapılmayacaktır.
                                          BV:2019/5

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Sistemi: Olay Medya | Reklam