İAŞE (PİŞMİŞ YEMEK) VEYA KUMANYA BARTIN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İAŞE (PİŞMİŞ YEMEK) VEYA KUMANYA BARTIN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Resmi İlanlar

İHALE İLANI
İAŞE (PİŞMİŞ YEMEK) VEYA KUMANYA
BARTIN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İaşe (Pişmiş Yemek) veya Kumanya alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası                :2018/646625
1-İdarenin
    a) Adresi                :Aladag Mahallesi 40.Sokak No:2 74100                                 BARTIN MERKEZ/BARTIN
    b) Telefon ve faks numarası        :3782277279 - 3782275220
    c) Elektronik Posta Adresi        :bartinlojistik@egm.gov.tr
    ç) İhale dokümanının görülebileceği 
    internet adresi (varsa)                :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
    a) Niteliği, türü ve miktarı    :    
                        5.234 Adet İaşe (Pişmiş Yemek) veya                                     Kumanya
                        Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale                                     dokümanı içinde bulunan idari                                         şartnameden ulaşılabilir.
    b) Teslim yerleri            :Bartın Belediye sınırları içerisinde olması                                 şartı ile; yemekler yüklenicinin kendi                                     işyerinde yenilecek, kumanyalar ise idare                                 personelinin sabit olarak görev aldığı nok                                tada teslim edilecektir
    c) Teslim tarihi                :01.01.2019 tarihinde sözleşmenin                                     imzalanmasına müteakip işe başlanacak                                 31.12.2019 tarihine kadar devam edecek                                tir.

3- İhalenin
    a) Yapılacağı yer            :Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube                                 Müdürü Odası Aladağ Mahallesi 40. Sokak                                 No: 2 Bartın
    b) Tarihi ve saati            :21.12.2018 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekliler teklif zarfında, Bartın İl Sınırları içerisinde bulunan kendi adına düzenlenmiş, İşletmenin Faaliyet Konusu : Gıda Üretimi Yapan İşletmeler  olan '' İŞLETME KAYIT BELGESİ'' sunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Günlük olarak yenen yemek ve alınan kumanyadan yüklenici tarafından fazladan 1 adet numune ambalajlı bir şekilde hazırlanarak idaremize teslim edilecek ve bu kumanya 24 saat süreyle Çevik kuvvet Şube Müdürlüğü tarafından muhafaza edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Satınalma Büro Amirliği - Aladağ Mah. 40.Sok. No:2 Bartın adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Satınalma Büro Amirliği Aladağ Mahallesi 40. Sokak No: 2 Bartın adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
Yüklenicinin, Bartın Belediye sınırları içerisinde 20 kişilik çevik kuvvet personelinin aynı anda yemek yiyebilmesine uygun bir yeri olmalıdır. Yüklenici sözleşme bedelinin en az % 1' i (yüzdebir) oranında gıda zehirlenmelerine karşı sigorta yaptırarak sözleşme imzalamadan önce idareye ibraz edecektir.
                                        B.V.2018/417

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Sistemi: Olay Medya | Reklam