BARTIN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASINA 2019 YILI İÇİN ELEKTRİK  ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR

ilan

BARTIN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASINA 2019 YILI İÇİN ELEKTRİK  ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR Resmi İlanlar

İHALE İLANI 
BARTIN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASINA 2019 YILI İÇİN ELEKTRİK 
ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR
SGK BARTIN İL MÜDÜRLÜĞÜ
BARTIN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASINA 2019 YILI İÇİN ELEKTRİK ENERJİSİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası                :2018/639373
1-İdarenin
    a) Adresi                :Kemerköprü Mh. 881. Sokak No:2 MERKEZ /                                 BARTIN/BARTIN
    b) Telefon ve faks numarası        :3782275950 - 3782282710
    c) Elektronik Posta Adresi        :bartinsgim@sgk.gov.tr
    ç) İhale dokümanının         :    https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
    görülebileceği internet adresi 
    (varsa)    
2-İhale konusu malın
    a) Niteliği, türü ve miktarı        :BARTIN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ                             HİZMET BİNASINA 01/01/2019-31/12/2019                                 TARİHLERİ ARASI SERBEST PİYASADAN 36                                 kV-0,4 V GERİLİM KADEMELERİNDE 180,000-                                KWH ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAK                                TIR.Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale                                 dokümanı içinde bulunan idari şartnameden                                 ulaşılabilir.
    b) Teslim yeri                :BARTIN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ                             KEMERKÖPRÜ MAHALLESİ 881.SOKAK NO:2
    c) Teslim tarihi                :01/01/2019 tarihi ile 31/12/2019 tarihleri arası
3- İhalenin
    a) Yapılacağı yer            :BARTIN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ                             KEMERKÖPRÜ MAHALLESİ 881.SOKAK NO:2
    b) Tarihi ve saati            :20.12.2018 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekliler 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri gereğince serbest tüketicilere elektrik satışı yapabileceklerine ilişkin, geçerliliği olan Lisanslarının asıl veya noter onaylı suretini vereceklerdir.
 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı BARTIN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KEMERKÖPRÜ MAHALLESİ 881.SOKAK NO:2 DESTEK HİZMETLERİ SERVİSİ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BARTIN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KEMERKÖPRÜ MAHALLESİ 881.SOKAK NO:2 adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
İhaleye Elektrik Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri gereğince serbest tüketicilere elektrik satışı yapabileceklerine ilişkin, geçerli Lisansları olan kişi/kurumlar katlabilir.                                        BV:2018/412

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Sistemi: Olay Medya | Reklam