BARTIN ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

ilan

BARTIN ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

İHALE İLANI

LABORATUVAR BİNASI YAPIM İŞİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Laboratuar Binası Yapım İşi yapım işi  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulu ile ihale edelecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır 

İhale Kayıt Numarası                     :2018/557922

1-İdarenin

    a) Adresi                                                        :Bartın üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı-                                                                                           Kutlubey Kampüsü/BARTIN MERKEZ /BARTIN

    b) Telefon ve faks numarası                  :3782949022 -  3782949021

    c) Elektronik Posta Adresi                       :yapiisleri@bartin.edu.tr

    ç) İhale dokümanının görülebileceği   :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

        internet adresi

2-İhale konusu malın

    a) Niteliği, türü ve miktarı                       :1 Adet 14.332 m2 Laboratuvar Binası İnşaat Yapımı

                                                                              Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dökümanı içinde                                                                                               bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

    b) Yapılacağı  yer                                          :Kutlubey kampüsü

    c) İşe başlama tarihi                                   :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde yer                                                                      teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

    ç)İşin süresi                                                   :Yer teslimiden itibaren 720 (yedi yüz yirmi ) takvim günüdür.

3- İhalenin

    a) Yapılacağı yer                                          :Bartın Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı                                                                                             Kampüsü/BARTIN

    b) Tarihi ve saati                                           :27.11.2018 - 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin,tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Ticaret ve Sanayi odası/ Ticaret Odası bünyesinde bulunan Ticater sicil memerlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1Bankalardan temin edilecek belgeler

Teklif edilen bedelin %10dan az olmamak üzere istekli tarafınden belirlenecek tutarda bankalar neznindeki kullanılmamış nakdi veye gayri nakdi kredisini yada üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatnı gösteren banka referans mektubu,

Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak yada birden fazla banka referans maktubu sunulmak suretiylede sağlanabilir.

4.2.2 İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veye eş değer belgeleri:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sanlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olamayan istekliler, yıl saonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini yada bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci,yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde

a) Cari oranın (dönen varlıklar /kısa kısa vadeli borçlar)en az 0,75 olması,

b)Öz kaynak oranının (öz kaynaklar /toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının özkaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,yeterli kriterleridir vebu  üç kriter birlikte aranır

Yukurıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. bu taktirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarların ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır

4.2.3.İş hacmini gösteren belgeler.

İsteklini ilalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a)Toplam cürosunu gösteren gelir tablosu

b)Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veye bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.

İsteklini cirosunu teklif ettiği bedelin %25inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı içinise teklif edilen bedelin %15inden az olmamak gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kriteri sunan istekli yeterli kabul edilecektir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlamayan, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler.Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarını ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son 15 yıl içinde bedel içeren sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veye benzeri işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzeri işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

B) III.Grup Bina İşleri

4.4.2.Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Mimar, İnşaat Mühendisi, Makina Mühendisi, Elektirik Mühendisi.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bartın Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bartın Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.                                                                                                                                                        

9. İstekliler tekliflerini, Anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir  İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle Anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120(yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Kat Sayısı (N). 1,00

Teklifi sınır değerin altında kalan istaklilerden kanunun 38 inci maddesinne göre  açıklama istenecektir.

Üniversitemizde vezne olmadığından ihale dökümanı ücreti alınmamaktadır.İsteklilerin TR 240001000052516096695001 Ziraat bankası hesap numarasına döküman ücretini yatırmaları gerekmektedir.                                        

                                                                                                                                                              BV:2018/344

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Sistemi: Olay Medya | Reklam