BARTIN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

BARTIN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

BARTIN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Resmi İlanlar

İHALE İLANI
ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR
BARTIN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası                :2018/517534
1-İdarenin
    a) Adresi                :Aladag Mahallesi 40.Sokak No:2 74100 BARTIN                             MERKEZ/BARTIN
    b) Telefon ve faks numarası        :3782277279 - 3782275220
    c) Elektronik Posta Adresi        :bartinlojistik@egm.gov.tr
    ç) İhale dokümanının görülebileceği   :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
    internet adresi (varsa)    
2-İhale konusu malın
    a) Niteliği, türü ve miktarı        :760.000 Kwh Elektrik Enerjisi
                        Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı                             içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
    b) Teslim yerleri            :Teknik şartname ekindeki Ek 1 Nolu listede belir                            tilen yerler.
    c) Teslim tarihi    :            :Sözleşmenin imzalandığı tarihi izleyen güne                                 müteakip; İşin Başlama Tarihi: 01/01/2019, İşin                                 Bitiş Tarihi: 31/12/2019 (31/12/2019 günü dahildir)                             Başlangıç saati: 00:00, Bitiş saati: 24:00 arasını                                 kapsar.
3- İhalenin
    a) Yapılacağı yer            :Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürü                             Odası Aladağ Mahallesi 40. Sokak No: 2 Bartın
    b) Tarihi ve saati            :14.11.2018 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Enerji Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliğine göre düzenlenerek, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan alınmış olan, serbest tüketicilere elektrik enerjisi satmaya yetkili olduğunu gösteren belge (Üretim Lisansı, Otoprodüktör Lisansı, Otoprodüktör Grubu Lisansı, Toptan Satış Lisansı, Dağıtım Lisansı, Parekende Satış Lisansı v.b. lisanslardan herhangi bir tanesi)
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 .İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Satınalma Büro Amirliği - Aladağ Mah. 40.Sok. No:2 Bartın adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Satınalma Büro Amirliği Aladağ Mahallesi 40. Sokak No: 2 Bartın adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
                                        BV 2018/339

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Sistemi: Olay Medya | Reklam