DEVLET HASTANESİ İLAN

DEVLET HASTANESİ

DEVLET HASTANESİ İLAN Resmi İlanlar

 İLAN
58 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI 
DEVLET HASTANESİ -BARTIN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
58 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası                :2018/487122
1-İdarenin
    a) Adresi                :Tuna Mah. Ömer Tepesi Mevkii 74100 BARTIN                                 MERKEZ/BARTIN
    b) Telefon ve faks numarası        :3782277620 - 3782273657
    c) Elektronik Posta Adresi        :bartindhs1@saglik.gov.tr
    ç) İhale dokümanının görülebileceği     :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
    internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
    a) Niteliği, türü ve miktarı        :58 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI 
                        Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı                             içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
    b) Teslim yeri                :Bartın Devlet Hastanesi Sarf Deposu
    c) Teslim tarihi                :Sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile idare tarafından                         yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği                             adrese yapılacak işe başlama talimatının                                 tebliğinden itibaren mal teslim edilecek / işe                                 başlanacaktır. İşin süresi 150 (YÜZELLİ) takvim                                 günüdür. Ancak işin en geç 31/03/2019 tarihinde                             bitirilmesi esastır. Sözleşme konusu mallar, peyder                            pey idarenin talep ettiği miktarlarda ve en geç                                 sipariş mektubunun fakslanmasını izleyen günden                             itibaren 15 (onbeş) takvim günü içerisinde teslim                             edilecektir.
3- İhalenin
    a) Yapılacağı yer            :Bartın Devlet Hastanesi ( Tuna Mah. Ömertepesi                             Mevkii Merkez BARTIN )
    b) Tarihi ve saati            :23.10.2018 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) kapsamında teklif edilen ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) kayıtlı olduğuna ve TİTUBB'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğuna dair belgeler ihale sıra numarasına göre tasnif edilerek teklif ile birlikte verilecektir. TİTUBB kapsamı dışında teklif edilen ürünlerde ise kapsam dışında olduğu belgelendirmek şartıyla üretici ve/veya ithalatçı firmanın beyanı esas alınacağından istekliler bu hususu tekliflerinde belgelendirmelidirler
4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Bilgi Bankası (TİTUBB) kapsamında teklif edilen ürünler için ihale isteklisi üretici ve/veya ithalatcçı firmalar ile bu firmaların adı altında ihaleye teklif veren bayilerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) kayıtlı olduğuna dair belgeler,ihale sıra numarasına göre tasnif edilerek teklif ile birlikte verilecektir.
İhale konusu kalemlerde Yerli malı teklif edenler (belge üzerinde ihale sıra numarası ve firma ismi belirtilmesi) lehine fiyat avantajı uygulanabilmesi için Kamu ihale kurumu tarafından ilan edilen orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri listesinde yer alan ürünler arasında bulunduğunu gösteren belge ve ürüne ait “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı” tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak düzenlenen yerli malı belgesi ile belgelendirilip  teklif dosyasına konulacaktır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Değerlendirme için teklif edilen ürünlerin teknik şartnamelerinde belirtilen miktarlarda numuneleri verilecektir.Numune verilmeyen veya eksik numune verilen kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.Numuneler teslim tutanağı ile birlikte ürünlerin üzerinde malın adı,ihale sıra numarası ve isteklinin adı yazılmış şekilde teklif ile birlikte verilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bartın Devlet Hastanesi Türkiye Halk Bankası Bartın Şubesi nezdindeki TR12 0001 2009 2530 0005 0000 43 nolu hesaba doküman satış bedeli yatırılıp dekont ile Bartın Devlet Hastanesi Satınalma Birimi ( Tuna mah. Ömertepesi Mevkii Merkez/BARTIN) adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bartın Devlet Hastanesi Satınalma Birimi ( Tuna Mah. Ömertepesi Mevkii Merkez BARTIN ) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.                             BV:2018/324
                                            

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Sistemi: Olay Medya | Reklam