İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

ilan

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Resmi İlanlar

İHALE İLANI 
ODUN KÖMÜR
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
Odun Kömür alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası                :2018/438126
1-İdarenin
    a) Adresi                :KIRTEPE MAHALLESI ARIFLER SOKAK 74100                             BARTIN MERKEZ/BARTIN
    b) Telefon ve faks numarası        :3782283655 - 3782270296
    c) Elektronik Posta Adresi        :bartin.yonetimhzm@saglik.gov.tr
    ç) İhale dokümanının görülebileceği     :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
    internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
    a) Niteliği, türü ve miktarı        :Odun 5 ton, Kömür 80 ton
                        Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı                             içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
    b) Teslim yeri                :Kurucaşile Toplum Sağlığı Merkezi 20 3 Amasra                             İlçe Hastanesi 30 2 Ulus İlçe Hastanesi 30 -
    c) Teslim tarihi                :Teknik şartnamede belirtildiği şekilde                                     Müdürlüğümüz bünyesinde yapılacak program                                 dahilinde Müdürlüğümüze Bağlı Birimlere ait yaka                            cak depolarına teslimi yapılacaktır.
3- İhalenin
    a) Yapılacağı yer            :Bartın İl Sağlık Müdürlüğü Mercan Toplantı Salonu
    b) Tarihi ve saati            :20.09.2018 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İhaleye katılan istekliler aşağıda belirtilen belgelerden en az 1 (Bir) tanesini  sunacaktır.
İthalatçı ise İthalatçı Kayıt Belgesi,
Üretici İse Uygunluk İzin Belgesi,
Dağıtıcı ise herhangi bir ilden alınmış Dağıtıcı Kayıt Belgesi,
Satıcı ise her hangi bir ilden alınmış Katı Yakıt Satıcı Kayıt Belgesi,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bartın İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bartın İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
                                        BV:2018/269

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Sistemi: Olay Medya | Reklam