T.C. BARTIN VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

ilan

T.C. BARTIN VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

 

T.C. BARTIN VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Bartın Devlet Hastanesi Başhekimliği
İHALE İLANI
Bartın Devlet Hastanesi bünyesinde bulunan Kantin olarak kullanılacak olan yerin 2(iki) yıllığına kiraya verilmesi ihalesi yapılacaktır.
1-İhale    konusu taşınmazın niteliği, yeri ve miktarı:
Hastanemiz ana bina ve ek binada Yeri, niteliği ve miktarı, Kira Şartnamesi ve eklerinde Kantin İşletme alanı olarak belirlenmiş olan yer kiraya verilecektir.
2-Şartname ve Ekleri (İhale Dokümanı): İhale Dokümanı Kurumumuza bağlı Bartın Devlet Hastanesinde veya “www. bartindhs1@saglik.gov.tr” web adresimizde ücretsiz görülebilir. İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, isteklilerin ihale dokümanını satın aldıklarına dair belgeyi teklifleri ekinde sunmaları gerekmektedir. İhale dokümanı satış bedeli 200.000-TI ’dir. (Doküman bedeli Halkbank Bartın Şubesi (IBANNO:TR 120001200925300005000043) nolu hesaba yatırılacaktır.)
3-İhalenin tarihi, yeri ve şekli: İhale03/09/2018 tarihinde Saat 10:30’da, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden, Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır. İstekliler, belirtilen tarih ve saatte Bartın Devlet Hastanesi Ana Hizmet Binası Toplantı Salonunda (Tuna Mahallesi Ömer Tepesi Mevkii BARTIN) istenilen belgelerle birlikte hazır bulunmalıdırlar. İhale, belgeleri tam olan ve katılması komisyon tarafından belirlenen isteklilerin yetkilileri huzurunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun Açık Teklif Usulü ile ilgili kuralları işletilerek yapılacaktır.
4-Tahmin Edilen Bedel (Yıllık): 263.162,40- TL’dir.
5-Geçici Teminat: İhaleye katılacakların, en az 78.948,72- TL’lik geçici teminat vermeleri gerekmektedir. Teminat olarak kabul edilecek değerler: Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. Türk parası olarak sunulacak nakit teminatlar, Halkbank Bartın Şubesi (IBANNO:TR120001200925300005000043) nolu hesaba yatırılacak ve buna ilişkin dekont teklif ile beraber sunulacaktır.
6-İhaleye katılacakların sunması gereken belgeler:
    a)Tebligat için Türkiye'de adres beyanı. (İstekliler telefon ve faks numaralarını da belirtilecektir. Ayrıca beyanda gerçek kişiler için T.C. kimlik no ile tüzel kişilerin vergi nosu bulunacaktır.)
    b)Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
        1)Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
        2)Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
    c)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
        1)Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
        2)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
    d)Geçici teminat.
    e)Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
    f)İhalelerden men yasağı olmadığına dair belge,
    g)3308 sayılı kanun kapsamında alınan Kantin İşletmeciliği Ustalık Belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti veya hizmet verilecek işle alakalı yeterlilik belgelerinden en az birinin aslı veya noter tasdikli sureti,
    h)İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, noter tasdikli iş ortaklığı beyannamesi, ayrıca, geçici teminat hariç, istenilen belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
    i)Adli Sicil Kaydı (Gerçek Kişi ise Kendisinin, tüzel kişilik veya ortak girişim halinde ise, ortaklarının tümüne ait, ihale ilan tarihi itibariyle ve sonrasında alınmış olması gerekir.) Sabıka kaydı olup olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından İlk ilan tarihinden sonra alınmış Adli Sicil Belgesi. Alınan bu belgede “Adli Sicil Kaydı” veya “Adli Sicil Arşiv Kaydı” var ise o kayıtlara ilişkin mahkeme kararı da eklenecektir. (Tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili kişi için verilecektir.)
    j)İhaleye iştirak edenler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereği açık teklif usulü ile sözleşmedeki genel hükümleri ve kantin kiralama işine ait şartnamedeki genel ve özel şartların tüm maddelerini önceden okumuş ve aynen kabullenmiş sayılırlar.
7-Belgelerin Sunulma Şekli: İhaleye katılacakların sunması gereken belgeler, ihalenin yapılacağı salonda, ihale komisyonuna tarafından teslim alınacaktır. Postayla yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatine kadar Komisyona ulaşması şarttır.
8-Postadaki gecikmeler, telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
9-Her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler Yükleniciye aittir
10-İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
11-2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 6. maddesinde belirtilenler ihaleye katılamazlar.
İLAN OLUNUR.
BV:2018/260
 

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Sistemi: Olay Medya | Reklam