BARTIN AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR

ilan

BARTIN AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR

 

İLAN
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
BARTIN AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
Araç Kiralam Hizmet Alımı (Şöförsüz ve Yakıtsız) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası                :2018/244369
1-İdarenin
    a) Adresi                :KIRTEPE MAHALLESI GÜMRÜK                                     SOKAK No: 32 74100 MERKEZ BARTIN                                 MERKEZ/BARTIN
    b) Telefon ve faks numarası        :3782273038 - 3782273208
    c) Elektronik Posta Adresi        :bartin@aile.gov.tr
    ç) İhale dokümanının             :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
    görülebileceği internet adresi        
2-İhale konusu hizmetin
    a) Niteliği, türü ve miktarı        :İl Müdürlüğüne 1 adet binek, 1 adet 4+1 Pick-up                             araç; Sosyal Hizmet Merkezine 3 adet 4+1 Pick-                                up araç, Kadın Konukevine 1 adet 4+1 Pick-up                                 araç, 75. Huzurevine 1 adet 16+1 Minibüs araç                                 hizmet alımı 
                        Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı                             içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
    b) Yapılacağı yer            :Bartın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü,                                 Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Kadın                                 Konukevi Müdürlüğü, 75. yıl Huzurevi Müdürlüğü
    c) Süresi                :İşe başlama tarihi 01.07.2018, işin bitiş tarihi                                 31.12.2018
3- İhalenin
    a) Yapılacağı yer            :Kırtepe Mah. Gümrük Sok. No:32 Merkez/Bartın
    b) Tarihi ve saati            :07.06.2018 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamuda veya özel sektörde yapılan sürücülü/sürücüsüz araç kiralama işleri veya servis taşımacılığı benzer iş olarak kabul edilecektir
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bartın Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne döküman satış bedeli yatırılarak Bartın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden satın alınabilecektir. adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bartın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü-Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
İhale, aşağıdaki idarelerin ortak ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla yapılmaktadır.
Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık
Sosyal Hizmet Merkezi Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık
Kadın Konukevi Müdürlüğü-Bartın Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık
Huzurevi Müdürlüğü-75.Yıl Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık
BV:2018/184

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Sistemi: Olay Medya | Reklam