DEVLET HASTANESİ

ihale ilanı

DEVLET HASTANESİ Resmi İlanlar

 

İLAN
GENEL TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI 
DEVLET HASTANESİ -BARTIN SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
GENEL TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası                :2018/235430
1-İdarenin:
    a)Adresi                :Tuna Mah. Ömer Tepesi Mevkii 74100 BARTIN                                 MERKEZ/BARTIN
    b) Telefon ve faks numarası        :3782277620 - 3782273657
    c)Elektronik Posta Adresi        : bartindhs1@saglik.gov.tr
    ç) İhale dokümanının görülebileceği     :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
    internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
    a)Niteliği, Türü ve Miktarı        :GENEL TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI (64                                 KALEM)
                        Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı                             içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
    b)Teslim yeri                :Bartın Devlet Hastanesi İlgili Depoları
    c)Teslim Tarihi                :Sözleşmenin imzalandığı tarih işe başlama tari                                hidir.İdarenin/ilgili deponun yazılı talebi/siparişi                                 (faks, posta, e- posta) doğrultusunda sipariş                                 geçildiği tarihten itibaren belirtilen malzemeler 10                             (on) takvim günü içerisinde teslim edilecektir. Acil                             sipariş durumlarında 5 (Beş) takvim günü                                 içerisinde teslim edilecektir. Tüm malzemeler                                 31.01.2019 tarihine kadar idarenin isteği                                 doğrultusunda peyderpey veya tek seferde teslim                             edilecektir. Muayene ve Kabul Komisyonu huzu                                runda mesai saatleri içerisinde (09:00-16:00)                                 malzemeler teslim alınacak ve gerekli işlemler                                 yapılacaktır. Teslim edilecek malzemeler ilgili firma                         tarafından hastanenin ilgili deposuna hastane per                            soneli tarafından gösterilen yere teslimat                                 sağlanacaktır.
3-İhalenin
    a) Yapılacağı yer            :Bartın Devlet Hastanesi (Tuna Mah.Ömer Tepesi                             Mevkii Merkez / BARTIN)
     b)Tarihi ve Saati            :12.06.2018-10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1.    Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.    Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.Tedarik edilecek malların numuneleri, kataloglan, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1-İhaleye katılacak istekliler teklif verdikleri kalemlere ait numunelerini teklif zarfları ile birlikte tutanakla satınalma birimine teslim edeceklerdir. Numunelerin üzerinde firmanın adı, ihale sıra numarası ve malzemenin adı yazılmış olarak teslim edilecektir. Numuneler teknik şarrtnameye uygunluk açısından değerlendirilecek olup,numunesi teknik şartnameye uygun olmayan istekli/isteklilerin ilgili kaleme ait teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
2-Yerli malı teklif eden istekliler teklif mektubu eki cetvelde yerli malı ürünler için "Yerli Malı" ibaresini mutlaka yazacaklar. İhale dosyasında sunulan yerli malı belgelerinin üzerine ihale listesindeki ihale kalem numarasını da yazması gerekmektedir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu yada özel sektörde yapılan her türlü temizlik yada dezenfeksiyon malzemesi atımları
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50TRY (Türk Lirası) karşılığı Bartın Devlet Hastanesi Türkiye Halk Bankası Bartın Şubesi nezdindeki TR12 0001 2009 2530 0005 0000 43 nolu hesaba doküman satış bedeli yatırılıp dekont ile Bartın Devlet Hastanesi Satmalına Birimi (Tuna mah. Ömertepesi Mevkii Merkez/BARTIN) adresinden satın alınabilir.
7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bartın Devlet Hastanesi Satınalma Birimi ( Tuna Mah. Ömertepesi Mevkii Merkez Bartın) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
ihale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.                             BV:2018/170
                                                      


 

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Sistemi: Olay Medya | Reklam