BARTIN BELEDİYESİ SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ihale ilanı

BARTIN BELEDİYESİ SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Resmi İlanlar

İLAN 
BARTIN BELEDİYESİ SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
HDPE Boru ve Ek Parçaları alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası                    :2018/151340
1-İdarenin
    a) Adresi                    :KEMERKÖPRÜ MAHALLESI ELMALIK                                 SOKAK 1 74100 BARTIN                                         MERKEZ/BARTIN
    b) Telefon ve faks numarası            :3782271025 - 3782274013
    c) Elektronik Posta Adresi            :bartinbelediyesi@bartinbelediyesi.com
    ç) İhale dokümanının görülebileceği        :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
     internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
    a) Niteliği, türü ve miktarı            :TOPLAM 3400 METRE MUHTELİF                                     ÇAPLARDA HDPE İÇME SUYU BORUSU                             VE 4 KALEM HDPE EK PARÇA ALI                                    NACAKTIR.
                            Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale                                     dokümanı içinde bulunan idari                                         şartnameden ulaşılabilir.
    b) Teslim yeri                    :BARTIN/MERKEZ
    c) Teslim tarihi                    :SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINDAN                                     İTİBAREN 30 GÜN İÇERİSİNDE TESLİM                                 EDİLECEKTİR.
3- İhalenin
    a) Yapılacağı yer                :BARTIN BELEDİYESİ HİZMET BİNASI                                     KEMERKÖPRÜ MAHALLESİ ELMALIK                                     SOKAK NO1 MERKEZ/BARTIN
    b) Tarihi ve saati                :24.04.2018 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
TESLİM EDİLECEK MALZEMELERİN TSE VEYA CE BELGELERİ İLE MEVCUT OLAN DİĞER KALİTE STANDARDI BELGELERİ İHALE TEKLİF ZARFINA KONACAKTIR.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
TEKNİK BİLGİLERİN YER ALDIĞI KATALOG, BROŞÜR V.B. DOKÜMANLAR TEKLİF ZARFINA KONACAKTIR.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı BARTIN BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BARTIN BELEDİYESİ SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
                                                   BV:2018/114

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Sistemi: Olay Medya | Reklam