ORMAN VE SU İŞLERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ihale ilanı

ORMAN VE SU İŞLERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Resmi İlanlar


İHALE İLANI 
TG-3 TURANLAR KÖYÜ - ZONİ YAYLASI – 
KARAPINAR ÇAYIRI – SÖĞÜTLÜ KÖYÜ TUR
 GÜZERGAHI YAPIM İŞİ
ORMAN VE SU İŞLERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
TG-3 TURANLAR KÖYÜ - ZONİ YAYLASI – KARAPINAR ÇAYIRI – SÖĞÜTLÜ KÖYÜ TUR GÜZERGAHI YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası                :2018/155864
1-İdarenin
    a) Adresi                :GELİNCİK MAH. FATİH CD. 45 57100 SİNOP                                 MERKEZ/SİNOP
    b) Telefon ve faks numarası        :3782271844 - 3782271845
    c) Elektronik Posta Adresi        :bolge10@ormansu.gov.tr
    ç) İhale dokümanının görülebileceği     :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
    internet adresi  
2-İhale konusu yapım işinin
    a) Niteliği, türü ve miktarı         :1 ADET TG-3 TURANLAR KÖYÜ - ZONİ YAYLASI                         - KARAPINAR ÇAYIRI - SÖĞÜTLÜ KÖYÜ TUR                                 GÜZERGAHI YAPIM İŞİ (12 İŞ KALEMİ)
                        Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı                             içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
    b) Yapılacağı yer            :Bartın İli Arıt Beldesi
    c) İşe başlama tarih            i:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün                             içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 
    ç) İşin süresi                :Yer tesliminden itibaren 150 (yüz elli) takvim                                 günüdür. 
3- İhalenin
    a) Yapılacağı yer            :Kırtepe Mahallesi Asma Caddesi No:30                                 Merkez/BARTIN
    b) Tarihi ve saat    i            :19.04.2018 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
Yüklenici iş bu şartnameye konu işlerin yapımında / gerçekleştirilmesinde sahada Benzer iş olarak XVIII. GRUP: SAHA İŞLERİ maddeleri belirlenmiştir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olanlar için İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ve MİMARLIK Bölümü Diplomaları İhale Konusu iş veya benzer işlere denk sayılacaktır
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Orman ve Su İşleri Bakanlığı 10. Bölge müdürlüğü Küre Dağları Milli Park Müdürlüğü Bartın adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Orman ve Su İşleri Bakanlığı 10. Bölge Müdürlüğü Küre Dağları Milli Park Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. 
                                                   BV:2018/104    

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Sistemi: Olay Medya | Reklam