Müftülükten 2018 Yılı Hac Görevli Müracaatları duyurusu

Bartın İl Müftülüğü 2018 Yılı Hac Görevli Müracaatlarını duyurdu. Buna göre 2018 yılı Hac Organizasyonunda görevli olarak görev almak isteyenlerin müracaatları 18 Ocak’a kadar devam edecek.

Müftülükten 2018 Yılı Hac Görevli Müracaatları duyurusu Güncel

 

Nurdan Eroğlu

 

Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından umre ibadeti için Suudi Arabistan’a gideceklerin sağlık, güvenlik ve huzur içerisinde ibadetlerini yerine getirebilmeleri için umre organizasyonunda görev alacak tüm personellere dair detaylar ve şartlar belli oldu.  İşte Bartın İl Müftülüğü resmi internet sitesinde yayınlanan duyuruya göre müracaat, teklif, sınav ve diğer işlemlere ilişkin hususlar şöyle:

“Hac farizasını yerine getirmek üzere Suudi Arabistan’a gidecek vatandaşlarımızın ibadetlerini sağlık, güvenlik ve huzur içerisinde yerine getirebilmeleri için görevlendirilecek personelimize önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir. Bu itibarla; hacılara hizmet vermek üzere organizasyonun her kademesinde ehliyet ve liyakat sahibi personelin görevlendirilmesi büyük önem arz etmektedir. Önceki yılların hac organizasyonlarıyla ilgili değerlendirmeler de dikkate alınarak, 2018 yılı hac organizasyonunda çeşitli unvanlarda görevlendirilecek personelin belirlenmesiyle ilgili hususlar aşağıda belirlenmiştir.

Başvuru evrakı il müftülüklerince sisteme girilecek

Kafile başkanı, ekip personeli, şoför ve hizmetli olarak görev almak isteyenlerin teklifleri 18 Ocak 2018 tarihine kadar merkezde birimlerince, taşrada il müftülükleri, eğitim merkezi müdürlükleri ve Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğünce Ek-1 tabloda verilen kontenjan doğrultusunda tespit edilmesi ve hac görevli programına girilmesi suretiyle yapılacaktır. Unvanlara göre alınacak çıktı birimlerce tasdiklenerek Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilecektir. Personel Seçimine İlişkin Esasların B ve C bentlerinin 1. ve 2. maddelerinde belirtilen unvanlarındaki personel ile tercüman olarak görev almak isteyenler müracaatlarını, 8-18 Ocak 2018 tarihleri arasında http://hac.diyanet.gov.tr adresindeki ‘2018 yılı Hac Görevli Müracaatları’ linkinden, T.C. Kimlik Numarası ile yapacaklardır. İstenilen bilgileri doldurarak alacakları çıktıyı ilgili Birimlere veya müftülüklere teslim edeceklerdir. Personel Seçimine İlişkin Esasların B ve C bentlerinin 1. maddelerinde belirtilen unvanlarda müracaat edenlerden teklifi yapılacak olanların isimleri 22 Ocak 2018 tarihine kadar Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilecektir. Kurum içi veya kurum dışından aşçı/aşçı yardımcısı olarak görev almak isteyenler müracaatlarını 8-18 Ocak 2018 tarihleri arasında il müftülüklerine gerekli başvuru evrakını teslim etmek suretiyle yapacaklar ve başvuru evrakı il müftülüklerince sisteme girilerek ekleriyle birlikte en geç 22 Ocak 2018 tarihine kadar Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

Şartları uygun olanların müracaatları onaylanacak

Birimler, il veya ilçe müftülükleri, eğitim merkezi müdürlükleri ve Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğü müracaat formlarını inceleyecek ve görevli programından kontrol ettikten sonra şartları uygun ve eksiksiz olanların müracaatlarını onaylayacaklardır. Tekliflerde organizasyonun başarısı ve hizmetin kalitesi açısından personelin ehliyeti ve performansı dikkate alınacak ve organizasyonun hangi kademesinde olursa olsun az görev alanlar, çok görev alanlara tercih edilecektir.

Ayrı ayrı görevler için müracaat kabul edilmeyecek

u görevlerden ancak biri için müracaat alınacak veya teklif yapılacaktır. Ayrı ayrı görevler için müracaat kabul edilmeyecek ve teklifte bulunulmayacaktır. Bu talimatta belirtilen diğer şartları taşısalar bile; son 5 yıl içerisinde uyarma ve kınama hariç disiplin cezası almış olanların, halen tahkikat veya soruşturması devam edenler ile müracaat tarihlerinde açıkta bulunanların, geçici olarak Başkanlık dışındaki kurumlarda görevli olanların, kurum değişikliği talebinde bulunanların, müracaat tarihleri arasında 3 ay veya daha uzun süreli hizmet içi eğitim kursunda olanların, halen askerde olanların ve yurt dışı görevi için planlamaları yapılanların müracaatları kabul edilmeyecek ve teklifleri de yapılmayacaktır. Müracaat veya teklifi yapılmış olsa dahi şartları taşımadığı tespit edilenler sistemden çıkartılacaktır.

Portör Muayene Belgesi…

Aşçı, aşçı yardımcısı, yemek servis personeli, yemek taşıyıcı yani dağıtıcı, mutfak personeli, mutfak bulaşık personeli, yemekhane bulaşık personeli olarak görevlendirilecek olanlardan ‘Portör Muayene Belgesi’ isteneceğinden, söz konusu unvanlar için yapılacak müracaat ve tekliflerde bu husus göz önünde bulundurulacaktır. Teklifler Merkezde birim amirlerince, illerde; il müftüsünün başkanlığında hac ve umre hizmetlerinden sorumlu il müftü yardımcısı ve ilçe müftülerinin tamamının katılımıyla yapılacak müşterek tespitten sonra il müftülüklerince, eğitim merkezlerinde; eğitim merkezi müdürünün başkanlığında ve eğitim görevlilerinin tamamının katılımı ile yapılacak müşterek tespitten sonra eğitim merkezi müdürlüklerince, Türkiye Diyanet Vakfında ise Genel Müdürlükçe, yapılacak olup müşterek ıslak imzalı teklif listesini içeren tutanak Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

Unvan değişikliği dikkate alınmayacak

Belirlenen süre içerisinde müracaatta bulunmayan, teklifi yapılmayan, yapılacak sözlü sınav, mülakat ve seminerlere katılmayan personelin daha sonraki talepleri dikkate alınmayacak ve bunlarla ilgili ek tekliflerde bulunulmayacaktır. Organizasyonda görevlendirilmek üzere müracaat eden veya teklifi yapılan personel, müracaat ettiği veya teklifinin yapıldığı tarihteki unvanına göre değerlendirilecek olup söz konusu tarihten sonraki unvan değişiklikleri görevlendirmede dikkate alınmayacaktır.

En geç 22 Ocak

Yapılacak olan müracaat ve tekliflerin, belirlenen esaslara uygun olup olmadığı hususu ilgili birimlerce titizlikle kontrol edilecek, müracaat ve teklifi uygun görülecek personele ait bilgiler Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü ‘Hac Görevli Programı’na girilecek, teklif edilen görev unvanlarına göre dökümleri ayrı ayrı alınacak ve ilgililerin son 6 ay içinde çekilmiş fotoğrafları bilgisayar ortamında taranarak en geç 22 Ocak 2018 tarihi mesai saati bitimine kadar Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilecektir. Müracaat eden personele ait dilekçeler, birimlerince muhafaza edilecektir. Merkez ve taşra birimleri tarafından tekliflerin yapılması ve müracaatların alınmasıyla oluşacak listelerin Başkanlığa gönderilmesinden sonra; atama, nakil, emeklilik, istifa, vefat gibi herhangi bir sebeple personelin durumunda meydana gelebilecek değişiklikler ivedilikle Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.

Müracaat edenler mülakata çağırılacak

Din Görevlisi olarak görev almak için müracaat edenler arasından ilin hac yolcu sayısı da dikkate alınarak tespit edilen kontenjana göre yüzde 20 tecrübeli ve yüzde 80 tecrübesiz oranı korunarak, MBSTS puanına göre belirlenen personel mülakata çağrılacaktır. Kuran kursu öğreticilerinden bayan irşat görevlisi olarak görev almak için müracaat edenler arasından ilin hac yolcu sayısı da dikkate alınarak tespit edilen kontenjana göre yüzde 20 tecrübeli ve yüzde 80 tecrübesiz oranı korunarak MBSTS puanına göre belirlenen personel mülakata çağrılacaktır. Mülakat ve sözlü sınav gün ve saatleri bilahare bildirilecektir. Başarılı olmak için sözlü sınav/mülakatta 70 ve üzeri puan almak gerekmektedir. Görevlendirmelerde, sözlü sınav puanı ile MBSTS puanının ortalaması alınarak oluşturulacak başarı liste sıralaması esas alınacaktır. Puan eşitliği durumunda hizmet yılı çok olana, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olana öncelik verilecektir.

Ekteki kaynaklara dikkat!

Din görevlisi ve bayan irşat görevlisi olarak görev yapacak personelin seçimine ilişkin sözlü sınav Ek-3’te belirtilen puanlama esasları ve Ek-4’te zikredilen kaynaklar dikkate alınarak yapılacaktır. Ekip personeli, büro personeli, muhasebe personeli ile satın alma görevlisi, yemekhane, kontrol görevlisi, yemekhane sorumlusu, yemek servis personeli, depo görevlisi ve teknisyen unvanlarında görevlendirilecek olanlar için yapılacak sözlü sınavda Ek-5’te zikredilen kaynaklar esas alınacaktır. Hangi unvanda olursa olsun daha önceki yıllarda yurt içi veya yurt dışı hac organizasyonlarında görev alanlar ‘tecrübeli’, hac organizasyonunda görevlendirilmeyenler ile sadece umre organizasyonlarında görevlendirilenler ‘tecrübesiz’ kategorisinde değerlendirilecektir.

Görevlendirme sayıları dikkate alınacak

Müracaat şartları arasında yer alan görevlendirme sayısı ve yılları hususunda; personelin yurt dışı görevi esnasında, görevli olarak hac veya umreye gittiği yıllar ve görevlendirme sayıları dikkate alınacaktır. Müracaat şartları arasında yer alan görevlendirme sayısı ve yılları hususunda; personelin yurt dışı görevi esnasında, görevli olarak hac veya umreye gittiği yıllar ve görevlendirme sayıları dikkate alınacaktır. Hac organizasyonunda görev alacak ekip başkanları, ekip başkan yardımcıları, fetva ve irşat ekip üyeleri, bölge sorumluları, acenta sorumluları, basın sorumluları, protokol sorumluları, bölge sorumlu yardımcıları ve irşat görevlileri (okuyucular) Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce belirlenecektir.

Seminere katılmayanlar görevlendirilmeyecek

Organizasyonun her kademesinde görev alacak personel, gerektiğinde Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce belirlenecek yer, tarih ve program çerçevesinde bilgilendirme ve eğitim seminerlerine alınabilecektir. Söz konusu seminere katılmayan personel görevlendirilmeyecektir.

Tasdik eden birimi sorumlu

Müracaat/Teklif, sözlü sınav, mülakat veya seminerlerden sonra, görevlendirilmelerine mani her hangi bir durumu ortaya çıkanlar ile bu talimatta belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin görevlendirilmesi yapılmayacak, yapılmış ise iptal edilecektir. Yanlış veya eksik beyandan ilgili personel ile personel bilgilerini kontrol ederek sisteme giriş yapacak olan kişi ve tasdik eden birimi sorumlu olacaktır. Organizasyonun özellik arz eden kademelerinde ihtiyaç durumuna göre Başkanlıkça doğrudan görevlendirme yapılabilecektir.

2018 için geçerli

Personel seçimine ilişkin yukarıda belirtilen esaslar 2018 yılı hac organizasyonu görevlendirmeleri için geçerli olup, gelecek yıllar için hak teşkil etmeyecektir. Görevlendirmeler Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine Başkanlık makamınca yapılacaktır. Personelin teklifinin yapılmış, mülakatta başarılı olmuş, bilgilendirme ve değerlendirme toplantılarına katılmış ve gerekli belgelerinin Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilmiş olması hac organizasyonunda mutlaka görevlendirilecekleri anlamını taşımamaktadır. Bu talimatın bir sureti, il müftülüklerince ilçe müftülüklerine ivedilikle ulaştırılacak, ayrıca talimatta yer alan hususlar ilgili personele, birimlerince imza karşılığı tebliğ edilecektir.”

 

 

Nurdan EROĞLU

Nurdan EROĞLU / Editör

Tüm Yazıları

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Sistemi: Olay Medya | Reklam