BARTIN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI

ARAÇ İÇİN 2018 YILI ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI HİZMETİ ALIMI İŞİ hizmet alımı

BARTIN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI Resmi İlanlar

İHALE İLANI
BARTIN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI ENVANTERİNDE BULUNAN 64 (ALTMIŞDÖRT) ADET AARAÇ İÇİN 2018 YILI ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI HİZMETİ ALIMI İŞİ hizmet alımı RAÇ İÇİN 2018 YILI ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI HİZMETİ ALIMI İŞİ
İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(BARTIN) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
BARTIN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI ENVANTERİNDE BULUNAN 64 (ALTMIŞDÖRT) ADET ARAÇ İÇİN 2018 YILI ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI HİZMETİ ALIMI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası              :2017/623367
1-İdarenin
    a) Adresi             :IL JANDARMA KOMUTANLIGI ORDUYERI MAH. 183.                               SOK.KAYNARCA MEVKI 74100 BARTIN                                  MERKEZ/BARTIN
    b) Telefon ve faks numarası      :3782275894 - 3782288322
    c) Elektronik Posta Adresi     :
    ç)İhaledokümanının görülebileceği
    internet adresi             :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
    a) Niteliği, türü ve miktarı     :BARTIN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI                                  ENVANTERİNDE BULUNAN 64 (ALTMIŞDÖRT)
                     ADET ARAÇ İÇİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK                              SİGORTASI HİZMETİ ALIMI İŞİ / 1 (BİR) ADET HİZMET                          ALIM İŞİ
                     Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde                              bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
    b) Yapılacağı yer         :BARTIN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI İHALE                                 KOMİSYON BAŞKANLIĞI BARTIN
    c) Süresi             :İşe başlama tarihi 01.01.2018, işin bitiş tarihi 31.12.2018
3- İhalenin
    a) Yapılacağı yer         :BARTIN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI İHALE                                 KOMİSYON BAŞKANLIĞI BARTIN
    b) Tarihi ve saati         :11.12.2017 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak           kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İSTEKLİ ANA SİGORTA ŞİRKETİ İSE, TEKLİFİ İLE BİRLİKTE ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI YAPMAYA YETKİLİ VE TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ ÜYESİ OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGELERİ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA SUNACAKTIR. İSTEKLİ YETKİLİ ACENTA İSE ACENTASI BULUNDUĞU ANA SİGORTA ŞİRKETİ İLE İMZALAMIŞ OLDUĞU ACENTA SÖZLEŞMESİNİ VE ANA SİGORTA ŞİRKETİNİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI YAPMAYA YETKİLİ VE TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ ÜYESİ OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGELERİ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA SUNACAKTIR.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
KAMU VE ÖZEL SEKTÖRE YAPILAN TRAFİK SİGORTASI İŞLERİ
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı BARTIN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI BARTIN adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BARTIN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI BARTIN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
SİGORTA POLİÇELERİNİN TUTARI İHALEDE TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYATLARLA AYNI OLACAKTIR. FİYAT FARKI VERİLMEYECEĞİNDEN, TRAMER VERİ TABANINDA TEKNİK OLARAK DÜZENLENMESİ MÜMKÜN OLMAYAN SİGORTA POLİÇE TUTARI İHALEDE TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYATIN ALTINDA OLURSA ÖDEME İÇİN POLİÇE ÜZERİNDEKİ TUTAR ESAS ALINACAK, 

SİGORTA POLİÇE TUTARI İHALEDE TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT ÜZERİNDE OLMASI DURUMUNDA İSE ÖDEME İÇİN İHALEDE TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT TUTARI ESAS ALINACAKTIR. 47.2. BARTIN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI ENVANTERİNDE BULUNAN 64 (ALTMIŞDÖRT) ADET ARACIN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTA POLİÇELERİ EN GEÇ 30 ARALIK 2017 GÜNÜNE KADAR 874 NO.LU BİRLİK MAL SAYMANLIĞINA TESLİM EDİLECEKTİR. 47.3. İDARE , YÜKLENİCİYE HER AY GELECEK AYIN GÜNCEL POLİÇESİ BİTEN ARAÇ LİSTESİNİ GÖNDERECEKTİR. HERHANGİ BİR NEDENLE GÖNDERİLEMEMESİ DURUMUNDA, YÜKLENİCİ, TEKNİK ŞARTNAME EKİNDE BULUNAN ARAÇ LİSTESİNE GÖRE SİGORTA BİTİM SÜRELERİNİ TAKİP EDEREK SİGORTA BİTİM TARİHİNDEN 5 TAKVİM GÜNÜ ÖNCESİNDEN SİGORTA İŞLEMLERİNİ YAPACAK VE POLİÇELERE AİT BİLGİLERİN YER ALDIĞI LİSTEYİ DÜZENLEYİP İDAREYE TESLİM EDECEKTİR. 47.4 SİGORTA POLİÇELERİNDE ORTAYA ÇIKACAK YANLIŞLIKLAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN DERHAL DÜZELTİLECEKTİR. POLİÇELERDE YÜKLENİCİNİN NEDEN OLDUĞU YANLIŞLIKLARDAN DOLAYI İDARE HİÇ BİR ŞEKİLDE SORUMLU TUTULMAYACAKTIR. 47.5. ARAÇLARIN HERHANGİ BİR NEDENLE ( TEKNİK, İDARİ V.B.) POLİÇESİZ KALMASI SONUCU İDARENİN UĞRAYACAĞI HER TÜRLÜ ZARAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR. 47.6 YÜKLENİCİ TESLİM ETMESİ GEREKEN POLİÇELERİ BİLDİRİLEN SÜREDEN SONRA TESLİM EDECEK OLMASI DURUMUNDA İDARENİN KARŞILAŞACAĞI ZARARLARI TEMİNAT ALTINA ALACAĞINA DAİR KUVER
MEKTUBUNU İDAREYE TESLİM EDECEKTİR
                                                  B.V. 2017/453
                        

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Sistemi: Olay Medya | Reklam