YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU

ihale ilanı

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU Resmi İlanlar

İHALE İLANI
İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI YURT MÜDÜRLÜKLERİNE TAŞ KÖMÜRÜ K.Y.K. BARTIN İL MÜDÜRLÜĞÜ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ 
KURULUŞLAR YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İl Müdürlüğümüze Bağlı Yurt Müdürlüklerine Taş Kömürü alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir, ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası                : 2017/575228
1-İdarenin
    a)Adresi                : AĞDACI MAHALLESİ FAKÜLTE CADDES, 54                                 74100 BARTIN MERKEZ BARTIN 
    b)Telefon ve faks numarası        : 3782275541 - 3782275568
    c)Elektronik Posta Adresi        : bartinilm  kyk.gov.tr
    ç) İhale dokümanının görülebileceği    : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
    internet adresi (varsa)
 2-İhale    konusu malın
    a)Niteliği, türü ve miktarı        : 780 Ton Taş Kömürü 
                        Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı                             içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 
    b)Teslim yerleri                : Adreslere Teknik Şartnamede belirtilen İl                                 Müdürlüğümüze bağlı Yurt Müdürlükleri
    c)Teslim tarihi                : 01/01/2018 - 31/12/2018 tarihleri arasında Yurt                             Müdürlüklerinin İhtişyaçları Dikkate Alınarak                                 Peyder Pey teslim alınacaktır.
3-İhalenin
    a)Yapılacağı yer            : Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Bartın                             İl Müdürlüğü - Ağdacı Mah. Fakülte Cad. No:54/N                             BARTIN
    b)Tarihi ve saati                : 06.12.2017 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak                kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İhaleye katılacak istekliler durumlarına göre aşağıdaki belgelerden birini sunmak zorundadır.
1.İthalatçılar; İthalatçı Kayıt Belgesi
2.Üreticiler; Uygunluk İzin Belgesi
3.Dağıtıcılar; Herhangi bir ilden alınmış Dağıtıcı Kayıt Belgesi
4.Satıcılar; Herhangi bir ilden alınmış Katı Yakıt Satıcı Belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1.    Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2.    Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile  tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3,Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.İhale    dokümanının görülmesi    ve satın    alınması:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Bartın İl Müdürlüğü - İdari İşler, İnşaat Emlak ve Yurt İdare İşletme Şube Müdürlüğü adresinden satın alınabilir,
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak    indirmeleri zorunludur.
3. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Bartın il Müdürlüğü-Ağdacı Mah. Fakülte Cad. No:54/N BARTIN adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese    iadeli taahhütlü    posta vasıtasıylada gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir, İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır, Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir,
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat    vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak    ihaleye    teklif verilemez.
13.Diğer hususlar;
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
                                              BV:2017/431
 

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Sistemi: Olay Medya | Reklam