BARTIN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Bartın Orman İşletme Müdürlüğü, Kazıyıcı - Yükleyici (Beko Loder) Kiralama hizmet alımı

BARTIN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Resmi İlanlar

İHALE İLANI
BARTIN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ, KAZIYICI - YÜKLEYİCİ (BEKO LODER) KİRALAMA
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BARTIN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Bartın Orman İşletme Müdürlüğü, Kazıyıcı - Yükleyici (Beko Loder) Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası            :2017/521044
1-İdarenin
    a) Adresi            :TUNA MAH. FEVZI ÇAKMAK SOK. 74100 BARTIN                             MERKEZ/BARTIN
    b) Telefon ve faks numarası    :3782271029 - 3782276051
    c) Elektronik Posta Adresi    :bartinisl@ogm.gov.tr
    ç) İhale dokümanının 
    görülebileceği internet adresi    :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
    a) Niteliği, türü ve miktarı    : 350 saat Kazıcı-Yükleyici (Beko Loder) kepçe Kiralama                         Hizmet Alımı İşi  
                    Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde                             bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
    b) Yapılacağı yer        :Bartın Orman İşletme Müdürlüğü Arıt, Amasra, Bartın,                             Günye, Hasankadı, Kozcağız, Kurucaşile, Yenihan Orman                         İşletme Şeflikleri
    c) Süresi            :İşe başlama tarihinden itibaren 40(kırk) gündür
3- İhalenin
    a) Yapılacağı yer        :Tuna Mah.Hendekyanı Cad. No:298/18 Bartın Orman                             İşletme Müdürlüğü/BARTIN
    b) Tarihi ve saati        :27.10.2017 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
Kendi malı olma şartı aranmamakla beraber  1 adet , en az 2012 yılı  Modelli Kazıyıcı-Yükleyici (Beko Loder) Kepçe belgeleri sözleşme aşamasında alınacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
A-Alt Yapı İşleri V.Grup Karayolu İşleri ve Hertürlü Kepçe, Ekskavatör Kiralama İşleri
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Tuna Mah.Hendekyanı Cad.No:298/18 Bartın Orman İşletme Müdürlüğü/Muhasebe Servisi/Bartın adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bartın Orman İşletme Müdürlüğü/Müdür Yardımcısı Odası adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
                                               BV:2017/396
 

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Sistemi: Olay Medya | Reklam