BARTIN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU ŞEBEKE MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

BARTIN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Resmi İlanlar

İHALE İLANI
KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU ŞEBEKE MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR
BARTIN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebeke Malzemeleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer  almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası                                  : 2017/389535
1-İdarenin
    a) Adresi                                          : Kemerköprü Mahallesi Elmalık Sokak No:1 74100                                             MERKEZ/BARTIN
    b) Telefon ve faks numarası              : 3782271025 - 3782274013
    c) Elektronik Posta Adresi                 : fenisleri@bartin.bel.tr
    ç) İhale dokümanının 
    görülebileceği internet adresi (varsa)  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
    a) Niteliği, türü ve miktarı                    : A Kısmı 20 kalem, B Kısmı 29 kalem olmak üzere                                  toplam 49 kalem malzeme.
                             Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı                                      içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
    b) Teslim yeri                                    :Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Asfalt                                      Şantiyesi Topluca Köyü Boğaz Mah. No:6/1
    c) Teslim tarihi                                   :Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 365 takvim                                   günü içerisinde idarenin ihtiyacına veya idarece                                       uygun görülmesi halinde, yüklenicinin teslim 
                              programına göre teslim alınacaktır.
3- İhalenin
    a) Yapılacağı yer                               : Kemerköprü Mahallesi Elmalık Sokak No:1 74100                             BARTIN
    b) Tarihi ve saati                                : 06.09.2017 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) (Değişik:RG-16/8/2014-29090)(11) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
ğ) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
İstekli imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edecektir. İsteklinin bu belgelerden birini sunması yeterlidir.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
A kısmına ilişkin olarak TS 821 EN 1916 ve TS EN 1917 TSE Belgesi
B kısmına ilişkin olarak TS EN 1329-1 veya TS EN 1401-1 TSE Belgesi
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
                                             BV:2017/341
 

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Sistemi: Olay Medya | Reklam