İHALE İLANI

Mustafa Aydede Anaokulu Doğalgaz dönüşüm işi yapım işi

İHALE İLANI Resmi İlanlar

İHALE İLANI
MUSTAFA AYDEDE ANAOKULU DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ 
BARTIN İL ÖZEL İDARESİ/PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ
Mustafa Aydede Anaokulu Doğalgaz dönüşüm işi yapım işi 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir, ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası            : 2017/383288
1- İdarenin
    a) Adresi            : Kemerköprü Mah. 150. Cad. No:2 74100 Merkez                             BARTIN MERKEZ/BARTIN 
    b)Telefon ve faks numarası    : 3782285020 - 3782276638 
    c)Elektronik Posta Adresi    : bilgi@bartinozelidare.gov.tr
    ç) ihale dokümanının 
    görülebileceği internet adresi    : https://ekap.kik gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
    a) Niteliği, türü ve miktarı    : Doğalgaz Dönüşüm işi
                    Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde                             bulunan idari şartnameden ulaşılabilir 
    b) Yapılacağı yer        : Bartın Merkez
    c) İşe başlama tarihi        :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde yer                     teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
    ç) İşin süresi            : Yer tesliminden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
3- İhalenin
    a) Yapılacğı yer            : Bartın il özel idaresi ihale Salonu
    b) Tarihi ve saati        : 10.08.2017 - 10:30 
4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak             kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya imza Sirküleri.
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3 Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin  % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin ış deneyimini gösteren belgeler
4.4 Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım işlerinde Benzer iş Grupları Tebliğinde yer olan (C) II ve IV Grup işler benzer iş olarak değelendirilecektir.ihale Konusu işe ilişkin iş deneyim belgeleri sunulabileceği gibi ihale konusu işi de içeren iş deneyim belgeleride sunulabilecektir.Ancak bu durumda ihale konusu işe ait iş iş tutarı.iş deneyim belgeleri üzerinden tesbıt edilebilmelidir.iş deneyim belgesi bu belgeyi içermiyorsa,ihale konusu işe ait iş tutarının tebit edilebileceği bilgi ve belgelerin teklif kapsamında sunulması zorunludur.
4.4.2.Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: 
İNşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği ve Mimarlık
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bartın il Özel İdaresi Plan Proje inşaat ve Yatırım Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bartın İl Özel İdaresi ihale Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez
13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
                                            B.V. 2017/337

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Sistemi: Olay Medya | Reklam