BARTIN İL ÖZEL İDARESİ

807 TON TAŞKÖMÜRÜ ALIMI (NAKLİYE DAHİL) alımı

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ Resmi İlanlar

İHALE İLANI
807 TON TAŞKÖMÜRÜ ALIMI (NAKLİYE DAHİL)
BARTIN İL ÖZEL İDARESİ BARTIN İL ÖZEL İDARESİ/DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
807 TON TAŞKÖMÜRÜ ALIMI (NAKLİYE DAHİL) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası            : 2017/340183
İdarenin
    a) Adresi            : Kemerköprü Mah. 150. Cad. No:2 74100 Merkez BARTIN                     MERKEZ/BARTIN
    b) Telefon ve Faks numarası    : 3782285020-3782276638
    c) Elektronik Posta Adresi    :bilgi@bartinozelidare.gov.tr
    ç) İhale dokümanının        : https: / ekap.kik.gov.tr EK A P
    görülebileceği internet adresi (varsa)
2- İhale konusu malın
    a) Niteliği, türü ve miktarı    : 807 Ton Taşkömürü Alımı (nakliye dahil)
                    Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde                             bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
    b) Teslim yerleri            : Ekli Listedeki Okul Müdürlükleri
    c) Teslim tarihi            : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 1 gün içinde 
                    teslime başlanacaktır. Teslimat Milli Eğitim Müdürlüğünce 
                    planlanan zamanlar zarfında yapılacaktır
3- İhalenin
    a) Yapılacağı yer        : İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kemerköprü                         Mah.150.Cad. BARTIN
    b) Tarihi ve saati        : 08.08.2017 - 14:00
4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak             kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince              alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a)Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi
b)Satış İzin Belgesi
c)Dağıtıcı Kayıt Belgesi
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1.    Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.    Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge.
4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.İş deneyimini gösteren belgeler: 
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kömür Satış İşleri Benzer İş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bartın İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kemerköprü Mah.150.Cad. BARTIN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
                                           B.V. 2017/324

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Sistemi: Olay Medya | Reklam