TUNÇ’TAN AMASRA’YA BİR MÜJDE DAHA

Yeni hükümet konağı yapılacak

TUNÇ’TAN AMASRA’YA BİR MÜJDE DAHA Güncel

Nurdan Eroğlu

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Amasra’ya yeni bir hükümet konağı yapılacağını açıkladı. Hükümet konağı için 5 milyon TL ödenek aktarıldığını ifade eden Tunç, işlemlerinin ardından ihale sürecinin başlayacağını söyledi. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından ise hükümet konağının yapımı 2019’a kadar tamamlanacak.

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Amasra’ya yeni bir hükümet konağı yapılacağını açıkladı. Hükümet konağı için 5 milyon TL ödenek aktarıldığını ifade eden Tunç, işlemlerinin ardından ihale sürecinin başlayacağını ve  2019 yılına kadar Amasra’ya hükümet konağı yapımını tamamlayacaklarını söyledi. Bartın’ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra’da mevcut hükümet konağının yetersiz olduğunu ve ihtiyaca cevap vermediğini belirten Tunç, yeni hükümet konağı yapımını 2017 yılı yatırım programına aldıklarını, arsa çalışmasının devam ettiğini, arsa çalışmasının ardından yapım ihalesi için sürecin başlayacağını kaydetti.  Tunç, Amasra hükümet konağı yapımı için 5 milyon lira ödeneğin hazır olduğunu da dile getirerek inşaat tamamlandıktan sonra konağın Amasralıların hizmetine açılacağını ifade etti.  Ulus İlçesi hükümet konağı yapımı için de İçişleri Bakanlığı’na gerekli başvuruları yaptıklarını dike getiren Yılmaz Tunç, yatırım programına teklif ettikleri Ulus hükümet konağı ile ilgili süreci de takip ettiklerini sözlerine ekledi.

AMASRA VE AMASRA KAYMAKAMLIĞI TARİHİ

Amasra ya da tarihte bilinen ilk adıyla Sesamos şehri, M.Ö XII. Yüzyıla kadar uzanan bir tarihe sahiptir. Bu dönemde bölgede görülen Gasgas ve Hitit egemenliğinden sonra şehir, Fenikelilerce ticari amaçlara yönelik bir koloni olarak kullanılmıştır. Kısa süren Fenike hakimiyeti sonrasında İon kolonizasyon hareketleri ile şehir Miletli ve Megaralı denizcilerce ele geçirilmiş ve kısa zamanda tüm Batı Karadeniz sahilinin önemli bir ticari çekim merkezi haline gelmiştir. Özellikle bölgenin zengin orman ürünleri (başta şimşir, meşe palamudu, kestane olmak üzere) ticaretin gelişmesinde en önemli etkendir.

Bir dönem Lidya egemenliğine giren şehir, M.Ö IV. Yüzyılda Pers yönetimine geçmiştir. Makedonyalı Büyük İskender'in Anadolu'yu Pers istilasından kurtarmasından sonra Sesamos'un yönetiminin Persli bir prenses olan Amastris'e geçtiğini görüyoruz. Bu dönemde canlı bir ticari hayat ile şehir tarihinin en parlak dönemini yaşamıştır.

Amastris' ten sonra iki yüzyıl kadar Pontus Krallığı'na bağlı kalan şehir M.Ö 70 de Romalıların hakimiyetine girdi. Paflagonya eyaletinin merkezi olan şehir, Roma İmparatorluğunun 395'te ikiye ayrılması ile Doğu Roma sınırları içerisinde kalmıştır. Doğu Roma yönetiminde 'Amastedos' adı ile anılan şehir, ticari fonksiyonlarını giderek kaybetmiş, özellikle dinsel bir merkez haline gelmiştir.

1071 Malazgirt Savaşı sonrasında, Kutalmışoğlu Süleyman Şah önderliğinde başlayan fetihler Amasra'ya kadar uzanmış, Türk komutanlarından Emir Kara Tigin tarafından kuşatılan şehir alınamamış, ancak buradaki Bizans Garnizonu vergiye bağlanmıştır. Bizans'taki taht kavgalarında zaman zaman bir üs merkezi olan şehir, Anadolu Selçukluları devrinde Selçuklu hükümdarı Rükneddin Süleyman'la dostane ilişkiler kurarak ticaretin yeniden canlanmasını sağlamıştır.

XIII. Yüzyılda Cenevizli tüccarlar şehri ele geçirmişlerdir, Ekim 1460'ta Fatih Sultan Mehmet'in fethine kadar Ceneviz yönetiminde kalan şehirde canlı bir ticari hayatın yansıması olarak pek çok sanat eseri günümüze ulaşmıştır. Amasra'nın Osmanlılarca fethi öncesinde şehre tepeden bakan Fatih, hayranlığını şöyle dile getirir: ' Lala, Çeşm-i Cihan bu mudur ola?' Fetih sonrası şehirdeki iki kilise camiye çevrilir, bir kadı atanır ve Fatih'in emriyle Eflani Kalesi halkı Amasra'ya yerleştirilir. Osmanlı yönetimindeki şehir, Bolu Sancak Beyliği'ne bağlı bir merkez olarak varlığını sürdürmüş, bu dönemde şehri ziyaret eden Batılı gezginler büyük bir hayranlıkla bahsetmişlerdir.

Mondros Mütarekesi sonrasında tüm yurtta olduğu gibi bölgede de direniş örgütleri kurulmuştur. Bartın Kuva-yi Milliye Teşkilatı oluşturulmuş, bu teşkilatın bir kolu Alemdarzade Nuri Efendi başkanlığında Amasra'da kurulmuştur. Nuri Efendi, Osmanlı hükümetine ve İstanbul' daki büyük devlet elçiliklerine çektiği telgrafta ' Amasra'nın Anadolu'nun kopmaz bir parçası olduğunu' bildirmiştir. Bu dönemde Zonguldak'ı işgal eden Fransızların Amasra'yı da işgal edecekleri haberleri karşısında, bu çıkarmayı önlemek için Kemal Bey (Samancıoğlu) komutasında Sahil Tasarrut Müfrezesi kurulmuştur. Kemal Bey önderliğinde Amasralı ve Kurucaşileli gençlerden oluşan bu kuvvet bölgedeki eşkiyalık hareketlerine karşı başarılı mücadeleler yaptıktan sonra topluca cepheye giderek Kurtuluş Savaşı'nda görev aldılar. Yine bu dönemde Amasra maddi ve manevi yönden kurtuluş mücadelesine katkıda bulunmuş, özellikle İstanbul'dan Ankara'ya geçişlerde, Rusya'dan gelen yardımların aktarılması ve sahillerin güvenliğinin sağlanmasında önemli rol oynamıştır.

Cumhuriyetin ilanından sonra Nafia Vekaletince yarım kalan imarına devam edilen Büyük Liman Mendireği 1929 yılında bitirildi. Ancak aynı yıllar Amasra tarihinin en zor yılları oldu. 1920'lerin sonları ve 1930'lu yıllarda Amasra dünyadaki ekonomik buhrana paralel olarak kömür ocaklarının üretimi kısması, çekicilik ve gemiciliğin geçersiz hale gelmesi ile yoğun olarak dışarıya göç verdi. 1930 Belediyeler Kanunu ile 1901'de ilk belediye teşkilatı kurulan Amasra'nın nüfusu 2 binden az olduğu için belediyesi kapatıldı. 1931 yılında Amasra'yı ziyaret eden Mareşal Fevzi Çakmak ilk kez Amasra'nın turizm potansiyelini vurgulayan devlet adamı oldu. Aynı yıl meydana gelen büyük fırtınada korkunç dalgalar mendireği aşarak limandaki çok sayıdaki gemiyi batırdı. Liman uzun süre kullanılamadı. İsmet İnönü 1938 yılında Cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk yurt gezisinde Amasra'ya uğradı. Coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı.

1940'lardan itibaren Amasra'da yeni bir canlılık kendini gösterir. Özellikle yaz aylarında çoğunluğunu büyük şehirlerde yaşayan bürokrat ve Karabük Demir Çelik Fabrikasının mühendislerinin oluşturduğu ilk turist kafileleri bu canlılığın temel nedenidir. 1950'li yıllarda Amasra artık adından söz ettiren bir sayfiye yeridir. 1951 yılında Üs Komutanlığının kurulması, ardından Büyük Liman Mendireğinin 650 metreye uzatılması ile Amasra askeri ve ekonomik bir değerde kazanmıştır. Bu hızlı gelişmeye paralel olarak 1955'de yeniden Belediye Teşkilatına kavuşmuştur. Selahattin Eyice Amasra'nın seçilmiş ilk Belediye Başkanıdır. 7 Kasım 1960'da Amasra'yı ziyaret eden devlet başkanı Cemal Gürsel : ' En büyük kalkınma yolu turizm yoludur.' Diyerek bu noktada Amasra'nın ülke turizmindeki yerini de vurgulamıştır. Ertesi yıl 6 Ağustos 1961' de 500. Fetih Yıldönümü Amasra'da görkemli törenlerle kutlandı. Sonraki yıllarda bu kutlamalar geleneksel olarak devam ettirildi.

3Eylül 1968 Salı günü Amasra tarihinde kara bir gün olarak geçer. Saat 10 civarında meydana gelen 7 şiddetinde depremle bir çok bina tamamen yada kısmen yıkılırken, 26 kişi hayatını kaybetmiştir. Deprem sırasında önce 50 metre kadar gerileyen deniz sonrasında büyük dalgalarla Amasra'ya saldırdı. 1968 yılı sonlarında Amasra'yı ziyaret eden Cumhurbaşkanımız Cevdet Sunay, ilkokulda şimdi emekli olan öğretmenimiz Mehmet Dinç'in sınıfında derse katılmıştır. Bu yıllarda Zeki Müren, İdil Biret, Suna Kan gibi değerli sanatçılarımız başta olmak üzere çok sayıda turist çeken Amasra altın yıllarını yaşıyordu. Yaz mevsiminde nar bahçelerinden yükselen enfes kokular ve görüntüler o yıllardan kalan hoş anılar olarak hala belleklerde yaşamaktadır.

AMASRA 1987 YILINDA İLÇE OLDU

1973 yılında Ereğli Kömür İşletmeleri(E.K.İ)'ne bağlı olarak Amasra Bölge Müdürlüğü(A.T.İ.) kuruldu. Bu tarihten sonra Amasra yönünü yavaş yavaş turizmden madenciliğe çevirdi. Bu gelişme ile Amasra dışarıdan göç almaya, sosyo - ekonomik yapısında yeni gelişmeler yaşamaya başlamıştır. 19 Haziran 1987'de T.B.M.M'nin aldığı kararla Amasra İlçe oldu. 28.08.1991 tarihinde Bartın'ın il olmasından sonra Zonguldak 'tan ayrılıp Bartın'a bağlandı.

1987 YILINDAN BU YANA AMASRA’DA GÖREV YAPAN KAYMAKAMLAR

Amasra’da ilk kaymakamlık görevini 1988-1990 yılları arasında M. Kemal Özgün yaptı. Daha sonra 1990-1997 yılları arasında Ünal Yıldırım kaymakamlık yaptı. 1991-1992 yılları arasında İbrahim Hayrullah Sun Kaymakam Vekili olarak görev yaptı. Yıldırım’ın ardından 1997-2001 yılları arasında Musa Küçükkurt Amasra kaymakamı oldu. H.Mehmet Kara, 2001 yılında Küçükkurt’tan görevi devraldı ve  2004 yılına kadar Amasra’da kaymakamlık yaptı. 2004 yılında da Kaymakam Hasan Öztürk, Amasra Kaymakamı oldu ve 2009’a kadar görevini sürdürdü. 2009-2014 yılları arasında da  Mehmet Yıldız Amasra Kaymakamı oldu. 2014-2016 yıllarında da Kadir Taner Eser, Amasra kaymakamlığını yaptı. Şuanda ise bu görevi Bartın Eski Vali Yardımcısı Gökhan Gürbüzerol yürütüyor.

KAYMAKAM GÖKHAN GÜRBÜZEROL KİMDİR?

 Amasra Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol 1973 yılında dünyaya gelmiştir. Memleketi Aydın İli Söke İlçesidir. Babasının memuriyeti nedeniyle ilk, orta ve lise eğitimini ülkemizin değişik yerlerinde tamamlayarak 1995 yılında Ankara Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olmuş ve 1996 yılında Bilecik Kaymakam Adayı olarak idarecilik hayatına başlamıştır. 1997-1998 yılları arasında yabancı dil eğitimi için İçişleri Bakanlığı tarafından İngiltere'nin Oxford şehrile gönderildi. 3  yıl süren Kaymakam Adaylığından sonra 1999 yılında ilk görev yeri olan Konya Hüyük İlçesi Kaymakamlığı'na atandı. Bundan sonra sırasıyla; 2001-2003 yılları arası Bitlis Güroymak Kaymakamlığı, 2003-2007 Iğdır Vali Yardımcılığı, 2007-2009 Düzce Çilimli Kaymakamlığı, 2009-2010 Bartın Kurucaşile Kaymakamlığı, 2010-2014 Giresun Eynesil Kaymakamlığı, 2014-2015 Kütahya Simav Kaymakamlığı ve en son olarak da 2015-2016 yılları arasında Kırşehir Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu.  Atanmış olduğu Amasra Kaymakamlığı görevine 9 Ocak 2017 tarihinde başlamış olup halen bu görevi yürütmektedir. Dr. Ebru Baycık Gürbüzerol ile evlidir.


 

 


 

 

 

Nurdan EROĞLU

Nurdan EROĞLU / Editör

Tüm Yazıları

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Sistemi: Olay Medya | Reklam